สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงฐิดาพร  ปั้นแตง
 
1. นางพวงพยอม  ศรีคำขลิบ
2. นางสุทินา  นพางค์แก้วเก้า
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงวรรณทิพย์  คงถาวร
 
1. นางรังสิมา  หอยสังข์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) 1. เด็กชายธนากร  พูลหมี่
2. เด็กชายพัสกร  คำชนะ
3. เด็กชายวรวุฒิ  แหลมทอง
 
1. นายเจนลบ  เรืองพลู
2. นายเอกสิทธิ์  สง่าวงษ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายสิริภพ  วีระพจนานันท์
 
1. นายสดุดี  วีระพจนานันท์
2. นางอำมรา  วีระพจนานันท์
 
5 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ใบแก้ว
 
1. นางสาวทองพูน  สาทนิยม
2. นางสาวศรีสุดา  แซ่บ่าง
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 55.333 ชมเชย 31 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 1. เด็กหญิงระย้า  จันทร
 
1. นางสาวจันจิรา  จันทสุทธิบวร
2. นางพัลลภา  วิไลลักษณ์
 
7 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 60.66 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายณชัย  ผลปราชญ์
2. เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ภู่
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  บุญอินทร์
 
1. นางวันฉัตร  ไพรั้ง
2. นางวาสนา  บำรุงเมือง
 
8 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กชายกรวิทย์  คำศรี
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เกิดเรือง
3. เด็กหญิงอลิสา  เพ็งนุ่ม
 
1. นายมนตรี  พุกทอง
2. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย
 
9 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  อ้นชาวนา
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เต้ตัน
3. เด็กหญิงเขมรินทร์  พรมวงษ์
 
1. นายนราวุฒิ  ตรงต่อกิจ
2. นางสาวรัชต์วลี  คุณพิพัฒน์กุล
 
10 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงชลนา  หวังเดชกุลกิตติ
2. เด็กหญิงชลรดา  หวังเดชกุลกิตติ
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทองสุข
 
1. นางชดช้อย  แจ้งอิ่ม
2. นางสาวแพรพลอย  ตัวเจริญ
 
11 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 57.3 ชมเชย 28 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เชื้อใหญ่
2. เด็กหญิงกุลทิวา  สุเพ็ญภาค
3. เด็กหญิงวาเศรษฐี  รุ่งศรี
 
1. นางสาวกัญญารัตน์  วานิชกุล
2. นางสาวทิวาพร  โพธิ์หลวง
 
12 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 68 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ภักดีวุฒิ
2. เด็กชายวชิระ  สนนิ่ม
3. เด็กหญิงศุภากร  สีกะพา
 
1. นายจักรพันธุ์  เต็มภู
2. นางพวงพยอม  ศรีคำขลิบ
 
13 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75.667 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ยื่นแก้ว
2. เด็กหญิงรพีพร  ทิมเขียว
3. เด็กหญิงศรุตา  จั่นมา
 
1. นายมนตรี  พุกทอง
2. นางสาวเงินยวง  สิทธิชัย