สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 57.33 ชมเชย 35 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นางอุบล  ชัยศิริ
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวสุจิรา  มาลัย
 
1. นางอุบล  ชัยศิริ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 22 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงฉันชนก  ติ๊บเฟือย
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
2. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวงามเนตร  วงษ์เนียม
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
2. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวนลินทิพย์  หมอเพ็ชร์
2. นางสาวนวรัตน์   ก้อนคำฮ้อย
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
2. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
6 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจริยา  อารีย์
2. นางสาวณัฐกมล  ชัยนันต๊ะ
3. นายถิรวิทย์  นันทะน้อย
4. นายธนวรรฒ  ขันทะ
5. นายสิทธิกร  ชุ่มเฟือย
6. นางสาวสุชาดา  สังเทพ
7. นางสาวสุภาพร  อนุมา
8. เด็กชายสุริยา  รักษ์เมือง
9. นางสาวเปรมกมล  อูปแก้ว
10. นายเรืองศักดิ์  ต๊ะปะแสง
 
1. นายฐิตินาถ  มงคล
2. นายธนิโรจน์  เพียรกสิกรรณ์
3. นางสาวมัญชรี  ศรีเวียงฟ้า
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายกรกช  กายา
2. เด็กชายนิธิศิลป์  มหามิตรอนันต์
3. เด็กชายอนุกูล  พรมปา
 
1. นายเอกชัย  พรมเทพ
2. นายเอนก  บุญชูภักดิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นายกิตติทัต  ดาใจคำ
2. นายดนัยพงษ์  ก้อนคำ
3. นายเจษฎาพัสดิ์  บุตรวัง
 
1. นายเอกชัย  พรมเทพ
2. นายเอนก  บุญชูภักดิ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  ขันอุดทา
2. นายธีระ  ปัญญาอินทร์
3. นายสถิตย์  นันทะน้อย
4. นายเอกพจน์  ไชยพาละ
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
2. นายสถิตย์  นันทะน้อย
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิทญ์  งานอ่อน
 
1. นายจักรกฤษณ์  ศรรบศึก
2. นางสาววิยะดา  ขันทะยศ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวเมษญาภรณ์  นวลทิพย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  ศรรบศึก
2. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 63 ทองแดง 14 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  บุญเรือง
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
2. นางสาววัชราภรณ์  อิ่นแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 74 เงิน 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวมีนา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  ใบยา
2. นางณพิชญา  ปันทิพย์
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 25 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงศศินิภา  จ้อยยิ้ม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุโขยะชัย
2. นางสาวสิทธินี  พูลยิ่ง
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 70.33 เงิน 12 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวพัชรินทร์  ปานแดง
 
1. นางพรรณเพ็ญ  ยังเหล็ก
 
16 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
 
 
17 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 77.333 เงิน 6 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  ฤทธิ์วิไล
2. เด็กหญิงปริยากร  สุมุกดา
3. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เทพวงศ์
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
2. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
18 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 66.333 ทองแดง 7 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวชลดา  อำนวยพร
3. นางสาวทิพย์วัลย์  จันสม
 
1. นางจุฑามณี  ทะขัติ
2. นางจุฬาวรรธน์  สะสม
 
19 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.333 ทองแดง 15 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ซาวยา
2. เด็กชายรณกร  บุญเรือง
3. เด็กหญิงริชะโกะ  อิมาอิ
 
1. นางณัฐสุดา  เรืองวุฒิปัญญา
2. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
 
20 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64.6667 ทองแดง 14 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจิตพร  แซ่กือ
2. นางสาวดวงสมร  วัฒพานิช
3. นางสาวนารีรัตน์  ตระกูลแก้ว
 
1. นางสาวปรารถนา  เมืองพรม
2. นายสมพงษ์  อุทธิยา
 
21 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.33 เงิน 5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  ปัญญะ
2. เด็กหญิงชลติพร  เรือนกุล
3. เด็กหญิงพฤดี  นันตาฟอง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  ขัดแปง
2. นางปราณี  อินวาทย์
 
22 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.333 เงิน 4 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ทิพย์ผ่อง
2. นางสาวนภาพร  อุทธนา
3. นางสาวศศิกานต์  แก้วดี
 
1. นางสาวพุทธิมา  นันทะกมล
2. นางสาวเบญจพร  ก๋าวงศ์
 
23 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 69.333 ทองแดง 13 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัชพร  เสนวงศ์
2. เด็กชายสรชัช  ขำศิริ
3. เด็กหญิงเกตวรา  เกียงภา
 
1. นางดิศรานันท์  ผูกจิต
2. นางสาวอภิชญา  เพ็งมา
 
24 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 12 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นายธนพนธ์  จันลา
2. นางสาวมานิตา  นันต๊ะ
3. นายศิลา  นวลทา
 
1. นางรัฐชญา  วงศ์ษารัฐ
2. นายเกียรติศักดิ์  กุนดี
 
25 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 65.667 ทองแดง 13 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ผาวังยศ
2. เด็กหญิงอิสรียา  คำน้อย
3. เด็กหญิงเอื้องพรรณ  วงษ์เนียม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  สุโขยะชัย
2. นางสาวสิทธินี  พูลยิ่ง
 
26 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวนันทกานต์  สีแก้ว
2. นางสาวศศินิภา  คำแปง
3. นางสาวศศิพิมพ์  สมโนชัย
 
1. นางณพิชญา  ปันทิพย์
2. นายวศิน  ปังสุวรรณ
 
27 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 70.667 เงิน 11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  วงษ์ไทย
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  อนุมา
3. เด็กหญิงภัทราวดี  อิทธิยศ
 
1. นางสาวปรารถนา  เมืองพรม
2. นางสาววิยะดา  ขันทะยศ
 
28 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวจงลักษณ์  สุวรรณราช
2. นางสาวณิชาภัทร  พรมผาย
3. นางสาวทิพปภา  โสดามุข
 
1. นายวศิน  ปังสุวรรณ
2. นางสาวศิริกานต์  คฤหานนท์
 
29 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66.667 ทองแดง 9 โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. เด็กหญิงคณิตา  ฤทธิ์วิไล
2. เด็กหญิงชัญญานุช  มะศักดิ์
3. เด็กหญิงวัลลี  แก้วกัน
 
1. นายบรรจง  วงศ์วิวัฒน์ธนะ
2. นายเอกพันธ์  ตันท่อน
 
30 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม 1. นางสาวกันต์ฤทัย  มินทะนา
2. นางสาวพนิตตา  สีทอง
3. นางสาวพิจิตรา  ปินทิพย์
 
1. นายชุมพล  ชัยวุฒิ
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สง่างามสกุล