สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 46 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา
 
1. นางนิภา  ไชยโย
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 8 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงกุสุมา  ขัติภิรส
 
1. นางอภิญญา  อดุลย์สุข
2. นายอัครรัฐ  แก้วโก
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 57 ชมเชย 40 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงภวิกา  แสงเกล็ด
 
1. นายอัครรัฐ  แก้วโก
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 50 ชมเชย 78 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงอมิตตาดา  ลุนคำ
 
1. นางจินตนา  จันทร์เสน
2. นางสาวพัชชากนก  วงค์ศิริ
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญสวัสดิ์
 
1. นางอภิญญา  อดุลย์สุข
2. นายอัครรัฐ  แก้วโก
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  พรหมรักษ์
2. เด็กหญิงวรรณิสา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวนาถยา  สุดสม
2. นางปาริฉัตร  อุทธวงค์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.66 เงิน 40 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ
2. เด็กหญิงสิริพัฒน์  ยาโน
 
1. นางสาวภคพร  ทองอินต๊ะ
2. นางสาวสายรุ้ง  ชราชิต
 
8 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กชาย-  -
2. เด็กหญิง-  -
3. เด็กชายกฤษกร  ตาคำ
4. เด็กหญิงนัฐวดี  เสนาตะคุ
5. เด็กชายพริษฐ์  ภัครรุจิยางกูร
6. เด็กหญิงพัฒนา  ศรีสมบัติ
7. เด็กหญิงภัทธราภรณ์  ถุงสายแก้ว
8. เด็กชายวีรภัทร  ตามัน
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์
10. เด็กชายหาญสงคราม  สีลิน
 
1. นางสาวจารวี  นันทะ
2. นางสาวณัฐวลัญช์  แสนธิ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 70 เงิน 15 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กชายกฤตนัน   สุทธิประภา
2. เด็กชายกิตติชัย  ยอดสง่า
3. เด็กชายนฤดม  ขวัญแก้ว
 
1. นางน้ำทิพย์  เสนนันตา
2. นางโสภิดา  เย็นทรวง
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 55.33 ชมเชย 49 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กชายวีรพัตน์   คำชนะ
 
1. นายจีรวัฒน์  เชียงหนุ้น
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กชายพชรพล  คำอ่วม
 
1. นายเทพณรงค์  วงค์ทหาร
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงอรวรรณษา  แซ่ว่าง
 
1. นางสาวบุญาณิส  แซ่เต็น
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 55 ชมเชย 17 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กหญิงแตงไทย  ชาวไร่เงิน
 
1. นางสาวฤทัยรัฐ  กันทะวงศ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 44.33 เข้าร่วม 55 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กชายณฐกร   ขะระเขื่อน
 
1. นางสาวกรกช  ดนตรีเจริญ
2. นางธัญญาลักษณ์  ทิพย์จันทร์
 
15 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กชายจิรภัทร  ใจปิน
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภคพร  ทองอินต๊ะ
2. นางวัฒจนพร  หาญสงคราม
 
16 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำลือ
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา
3. เด็กหญิงศิริกัญญา  เสนนันตา
 
1. นางสาวกฤติกา  ทองพันธ์
2. นางสาวณัฐฎ์พัชร์  สุทธหลวง
 
17 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน
2. เด็กชายสรวิศ  พุฒนา
3. เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น
 
1. นางสุสาคร  ต๊ะศักดิ์
2. นางอรฤทัย  มะโนแสน
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร เทศบาลเมืองน่าน (บ้านพระเนตร) 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  คำวงศ์
2. เด็กหญิงศิรินภา  ยศสุด
3. เด็กหญิงสุภาวดี  เลสัก
 
1. นางสาวณัฐนันท์  เนตรทิพย์
2. นายอรรคกร  กุศล
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 17 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ
2. เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง
3. เด็กชายรัฐศาสตร์  กันคำ
 
1. นางปวีณา  แสนแก้ว
2. นางพรรณทิพย์  คณะเทศ
 
20 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 83 ทอง 4 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  อินแสง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แซ่เติ๋น
3. เด็กชายพัชรพล  สาราด
 
1. นายวาสนา  แสนอุด
2. นางสุทธารักษ์  ดรุณนารถ
 
21 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 65.3 ทองแดง 14 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พรมสวนา
2. เด็กชายวทัญยุธร  สุริยะสาร
3. เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร
 
1. นางสาวน้ำผึ้ง  ใจจันทร์
2. Mr.๋Joey Balinton   Romasanta
 
22 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี
2. เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี
 
1. นางสาวธนาภา  ไชยวงศ์
2. นางสาวพวงผกา  เทพคำ