สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธันยพร  ชัยชนะ
 
1. นางสาวภัทธนิษฐ์  พินิจสุวรรณ
2. นางเกศวดี  วงศ์ประพันธ์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 78.67 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ฟูแสง
 
1. นางศิโรรัตน์  อุดมศรีไพศาล
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงจิราพร  นางาม
 
1. นางเกศวดี  วงศ์ประพันธ์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงพรชนก  ช่วยรักษา
 
1. นางสาวภัทธนิษฐ์  พินิจสุวรรณ
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงชลดา  คำหมู่
 
1. นายสมัย  บุญตัน
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นางสาวณัฏฐณิชา  วงศ์คำ
 
1. นางอัจฉราพร  ฟูเขียว
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84.333 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงนรินนิภา  ไชยเสน
2. เด็กหญิงวรกานต์  ศรีติสาร
 
1. นางพวงเพชร  ไชยสาร
2. นางสาวสุขศรี  กันทะวงค์
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จอมแปง
2. เด็กชายปารมี  ดูแก้ว
 
1. นางสาวชุติกัญ  เทียมเมฆา
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายธนาภัฎ  งามจิตร
2. เด็กชายมงคลชัย  ไชยบุตร
 
1. นายธนันท์ชัย  ปันสุข
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นายศิริพงษ์  คำชัยยะ
2. นางสาวสุนิตา  เปล่งสุข
 
1. นางชลดา  เวยื่อ
 
11 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรวี  เครือทรัพย์
2. เด็กชายญาณพัฒน์  เพชรคง
3. เด็กหญิงณิรชา  รัชทานี
4. เด็กชายธนสิทธิ์  เซี่ยงเห็น
5. เด็กชายธาดาพงศ์  ต่วนทอง
6. เด็กหญิงธิยาดา  ยานะ
7. เด็กชายปรมัตถ์  บุญยืน
8. เด็กชายสัณหณัฐ  รุ่งโรจน์กิจการ
9. เด็กชายสุชาวลี  ณ แพร่
10. เด็กหญิงสุพิชญา  ถาคำ
 
1. นางสาวณัฐธยาน์  ฟองสมุทร
2. นางบุรินทร์  สัมฤทธิ์
3. นางปาณชาต  วิชิตนันทน์
4. นางเนตรนภิส  จันทนประยูร
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  กันธิยะ
2. เด็กชายอนาวิล  ชุ่มจิตร์
3. เด็กชายอัครพล  เทพวงศ์
 
1. นางจันจิรา   หนักฟุ่น
2. นางสาวจิตรตรีพร  บุญเจริญ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธีรพันธ์  จันทร์วงค์
2. เด็กชายนัฐพงษ์  หมอหล้า
3. เด็กชายสหรัด  สมศรี
 
1. นางพวงลักษ์  เผ่าต๊ะใจ
2. นายอธิวัฒน์  ทาเป๊ก
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงนิรัชรา  ยะนา
2. เด็กหญิงศิรภัสสร  ข่ายสุวรรณ
3. เด็กหญิงเจนจิรา  แก้วตาติ๊บ
 
1. นางน้ำผึ้ง  ธีรวณิชนันท์
2. นางสาวหนึ่งหทัย  ละออง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กชายภานุพงศ์  ชำนาญหล่อ
 
1. นางสาวปภัสรา  ไชยโพธิ์
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62.67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กชายปกรณ์  สุริยะวงค์
 
1. นายทักษ์ดนัย  วงค์ใจ
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นายวรพงศ์  บังไข
 
1. นายจักรพันธ์  สุขจริง
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงประภัสสร  สะพานแก้ว
 
1. นายพุทธิพณ  สุขจริง
2. นางสาวรัญชิดา  สุดา
 
19 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วบุญเรือง
 
1. นางสาวทิฆัมพร  เค้าโคน
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภัทรานุกิจ
 
1. นางสาวณัชปภา  โลหะกิจ
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงภัครมัย  เสมอเชื้อ
 
1. Miss.Kristine  Bacudo
2. นางสิริรัตน์  ฝึกฝน
 
22 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 77.33 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นางสาวศศิกาญจน์  ศรีทอง
 
1. นางวิไลพร  พนาไพศาลสกุล
 
23 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ปิงเมือง
2. เด็กหญิงวลีรัตน์  งูนใส
 
1. นางทัศนีย์  โชติสิริสกุล
2. นางสาวสมคิด  ทินนา
 
24 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 78 เงิน 68 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กชายกลม  ทองศิลป์
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  แก้วโสวัฒนะ
 
1. นางทัศนีย์  โชติสิริสกุล
2. นางสาวสมคิด  ทินนา
 
25 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกฤธฏ์สพล  ถูกจิตร
2. เด็กชายกัณภัทร  ฟูแสง
3. เด็กหญิงณัชชา  วังมูล
4. เด็กหญิงธนิศรา  สุขเจริญ
5. เด็กชายนพรัตน์  คำวงศ์ษา
6. เด็กหญิงนวดี  แสงเป็ก
7. เด็กชายพชร  พุ่มขจร
8. เด็กชายพุชคินทร์  หมู่มาก
9. เด็กหญิงศรัณย์ยภัสสร์  สอนเผ่า
10. เด็กหญิงอภิชญา  วงค์ปัญญา
 
1. นางนิจจารีย์  จรูญรัตนวิเชียร
2. นางอำนวย  ชำนาญ
 
26 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 85 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกุลปรียา  วารีกุล
2. เด็กหญิงชัญญานุช  ติวงค์
3. เด็กหญิงธนพร  สุวรรณคนธ์
4. เด็กหญิงธันยนันท์  ตามประดิษฐ์
5. เด็กหญิงปัญชญา  บุญเรือง
6. เด็กหญิงภัครดา  แก้ววิมล
7. เด็กหญิงมินรฎา  ศรีงาม
8. เด็กหญิงลลิตา  สุขเจริญ
9. เด็กหญิงสุรัชญา  เกียรติวิชัยงาม
10. เด็กหญิงอรกัญญา  เยาว์ธานี
 
1. นายทินภัทร  อาคาร
2. นางสาวปณฐี  แก้วปินใจ
3. นางรัชนีวรรณ  มั่นคง
4. นายวรพัทธ์  คำมีพัทธรัตน์
 
27 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายชนพัฒน์  ชัยชนะ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ปิ่นทอง
3. เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์เรืองฤทธิ์
 
1. นางปราณี  คำดี
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 82 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายกนกพล  ปัญญาชื่น
2. เด็กชายพนชกร  ไชยราช
3. เด็กชายพิชัยวิชย์  แสงแก้ว
 
1. นายสมเดช  ใสสิน
 
29 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสนว่าง
2. เด็กชายนรภัทร  ว่องไว
3. เด็กชายอติชาติ  ทองก้านเหลือง
 
1. นายชูเกียรติ  เมืองกรุง
 
30 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 37.78 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ทองสี
2. เด็กหญิงปภัฏชมณ  ไชยพรม
3. เด็กหญิงอริศรา  กาศวิเศษ
 
1. นางสาวชุติวรรณ  นับแสง
2. นางสาวปฐมพร  ชัยทัศน์
 
31 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 60.67 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงธนิศรา  ใจการ
2. เด็กหญิงศิริกัลยา  ใจดี
3. เด็กหญิงศิริกานดา  ใจดี
 
1. นางสาวชฎาพร  โททิพย์วงค์
2. นางสาวประทุมทิพย์  ศรีฉัตรถา
 
32 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 61.333 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตัณฑ์เอกชน
2. เด็กหญิงบุศยมาศ  คำมล
3. เด็กหญิงสรัญญา  พลูคำ
 
1. นางสาวจุฑามาศ  เสมอเชื้อ
2. นางเกศวดี  วงศ์ประพันธ์
 
33 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 61.333 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นางสาวศิริพร  ใจหมั่น
2. นางสาวเมธาภรณ์  วัฒนเมธากุล
3. นางสาวเมษารัตน์  อุดอ้าย
 
1. นางสาววราภรณ์  มณีสีแก้ว
2. นางอัจฉราพร  ฟูเขียว
 
34 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (พะเยาประชานุกูล) 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  นามเมือง
2. เด็กหญิงรสรินทร์  แซ่ลก
3. เด็กหญิงอาทิตยา   นามเมือง
 
1. นายวีระพงษ์  เพียรการ
2. นางสาวเอมนิกา  กองกาย
 
35 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายนเรศ  ยะถาคำ
2. เด็กชายพิภพ  งานดี
3. เด็กชายเจนณรงค์  หน่อแก้ว
 
1. นางพวงลักษ์  เผ่าต๊ะใจ
2. นายอธิวัฒน์  ทาเป๊ก
 
36 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.667 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นายธนากร  อินถาใจยา
2. นางสาวนิลดา  บัวพันธ์
3. นางสาวพิมพกานต์  ใฝ่ใจ
 
1. นายกิตติพัฒน์  พินิจสุวรรณ
2. นางอำนวยพร  วงศ์ไชย
 
37 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 67.66 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ณ เชียงใหม่
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เสมอเชื้อ
3. เด็กหญิงณิชาภา  ตะยะพงษ์
 
1. นางลภัสรดา  สุพรรณทอง
2. นางสาวสุทธิพร  ภิญโญ
 
38 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงชริสรา  ตินราช
2. เด็กชายณัฐพล  ชาวเหนือ
3. เด็กชายนพเวทย์  ชุ่มใจ
 
1. นางสาวฉัตรยา  ขาวแดง
2. นางเบญจวรรณ  แก้วชา
 
39 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66.333 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ทิพย์ขันท์
2. นางสาวปิยะธิดา  ฐานพานิช
3. นางสาวหทัยทิพย์  อินทิรา
 
1. นางธิดาพร  สร้อยสังวาลย์
2. นายอริย์ธัช  ภาธรธนฤต
 
40 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 72.66 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ทำทอง
2. เด็กหญิงรุจาภา  ภู่รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์  พงศ์ทองผาสุข
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์ยศ
2. นางสาววชิรา  แท่งเงิน
 
41 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 69.667 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกชพร  หลานป้อ
2. เด็กหญิงธัญญา  แดงสุภา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ป้องแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  พรมมา
 
42 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 78.667 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นายทักษ์ดนัย  มาฟู
2. นายธรรพ์ณธร  นามวงศ์
3. นางสาววัลย์วิสา  สุขสมศักดิ์
 
1. นางสาววิภาดา  ต๊ะวงศ์
2. นางอุดมศิลป์  สักลอ
 
43 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายทรัพย์สิทธิ์  เกตุรัตน์
2. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  เครือวัลย์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  สนั่นเอื้อ
 
1. นายจักรกฤษ  การประชิต
2. นางณัฐกานต์  พรหมเสน
 
44 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 76.667 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงจีรนันท์  สุนันต๊ะ
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทร์ขำ
3. เด็กหญิงศิริกรณ์  วงค์ษา
 
1. นางสาวรชยา  สร้อยวงค์
2. นางสาววิลาวัณย์  สุขเจริญ
 
45 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 82.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นางสาวกนกวรรณ  เสนามาตร
2. นางสาวสายฝน  ใจใหญ่
3. นายเอกรัตน์  สิงห์นันท์
 
1. นางวิไลพร  พนาไพศาลสกุล
2. นายสมพันธ์  มีครู
 
46 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 74.67 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (แก้วปัญญาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  รักโค
2. เด็กชายศุภกิจ  สิงห์แก้ว
3. เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์  ใจเที่ยง
 
1. นายกิตติศักดิ์  พิทักษ์ชาตินนท์
2. นายธรรศ  ชัยศร
 
47 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงชัชฎา  แสนลา
2. เด็กหญิงพระเยา  ประสาทแก้ว
3. เด็กหญิงโชติกา  ปรานวิโรจน์
 
1. นางจรรยา  อินต๊ะไชย
2. นายชูเกียรติ  เมืองกรุง
 
48 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กชายธนาดุล  คำมา
2. เด็กชายพชรพล  มะอุเต็น
3. เด็กชายภูรี  ขจรฤกษ์จารี
 
1. นางสาวพรรณวิไล  งานดี
2. นางสาวอัญชุลี  ขวัญใจ
 
49 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ขวัญตน
2. เด็กหญิงนิชกานต์  อิสระบุตร
3. เด็กหญิงสุพิศรา  พูลเกสร
 
1. นายพงษ์นที  ทาทอง
2. นางวราภรณ์  สถาพรพิบูลย์
 
50 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66.667 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นายชุติพงษ์  สมมี
2. นายนพรัตน์  ต๊ะตา
3. นายพิชัย  มีบุญ
 
1. นายอภิชาติ  ทรายแก้ว
 
51 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงพิชญา  ยังมั่ง
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  วงค์ลคร
3. เด็กหญิงเกวลิน  ตันวงค์
 
1. นายวรินทร  กฤติพัฒบวร
2. นายอุ่นเรือน   กาวี
 
52 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 6 (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ) 1. เด็กหญิงกัญชพร  ต้องใจ
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร   จันทร์วัน
3. เด็กหญิงภัทรกันย์  ประภารัตน์
 
1. นายภูษิต  ยอดเมือง
2. นางสาววรรณชนก  มานนท์
 
53 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 72.66 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์) 1. นางสาวปิยนุช  จันทร์มูล
2. นายภัทรดนัย  สิงห์วี
3. นางสาวอาทิตยา  ศูนย์กลาง
 
1. นายชวลิต  ทองทา