สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลจุน จังหวัดพะเยา

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน 1. เด็กหญิงพรลภีพัฒน์  สีสัน
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  ปัญญาสอ
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  พรหมพิทักษ์
2. นางชุดารัตน์  วงค์จู
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน 1. เด็กชายธนกฤต   ปาวี
2. เด็กหญิงภัญญาพัชญ์  พระวิสัตย์
 
1. นางยุพา  บัวธนะ
2. นางสาวยุพิน  คำป๋า
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน 1. เด็กหญิงนิภาชา  เผ่าทะชัย
2. เด็กชายภคพงศ์  พรหมสุทธิพร
 
1. นางปวีณา  รัตน์น้ำหิน
2. นางพิชญ์นาฏ  ชาญประเสริฐ
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน 1. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงกฤษฎิร์นารี  อุปถัมภ์
3. เด็กชายณัฐชานนท์  แก้วมหา
4. เด็กหญิงณิชาภา  แซ่ซือ
5. เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพิสาร
7. เด็กหญิงปาริชาติ  ทะชีนาม
8. เด็กชายพสุธร  ขันตี
9. เด็กชายวรเมธ  หวลอารมณ์
10. เด็กชายสพล  ชัยมงคล
 
1. นางจีรนันท์  บุญถึง
2. นางจุฑารัตน์  กันทาสุวรรณ์
3. นางปวีณา  รัตน้ำหิน
4. นางสาวพรภวิษย์  ทองเอก
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน 1. เด็กหญิงณัฏฐวี  ฝาวดี
2. เด็กหญิงลักษิกา  เวียงลอ
3. เด็กชายสุวัชร์  สุวรรณศักดิ์
 
1. นางยุพา  บัวธนะ
2. นางสาวยุพิน  คำป๋า
 
6 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลจุน 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  อนุดำ
2. เด็กชายณพัฒน์  สุวรรณสุระ
3. เด็กชายภูมิภาษิต  ปาวี
 
1. นางนัฐชา  ปาวี
2. นางสาวภัทรฐิรา  ผลดี
 
7 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลจุน 1. นางสาวยุพิน  คำป๋า