สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ จังหวัดพะเยา

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1. เด็กชายวันทกรณ์   เมืองมูล
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อ่อนตา
 
1. นางจันทนา  คำมาเร็ว
2. นางนิศาชล  นันต๊ะสี
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 70 เงิน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กถ้ำมงคล 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  คุ้มวงศ์ดี
2. เด็กชายนฤบดินทร์  ราชเนตร
 
1. นางจตุพร  ไชยสาร
2. นางสาวสายลอ  อินต๊ะสาร
 
3 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 76.66 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงชญานินทร์  ทารินทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  อินต๊ะสาร
3. เด็กชายณัฐพัฒน์  หวานเสียง
4. เด็กหญิงดาราวดี  ไชยวุฒิ
5. เด็กหญิงนรินดา  ปัญญาวงค์
6. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุธรรม
7. เด็กหญิงพรวลี  ไชยวุฒิ
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  ี่ีราชเนตร
9. เด็กชายภูริพัตร  พรมทา
10. เด็กชายวชิรวิทย์  ปันทา
 
1. นายทรงยศ  ศรีบุญชู
2. นางสาวนันทิยา  ไชยวังเทพ
3. นางสาวศศิวิมล  หมอกอง
4. นางสาวเกษร  ศรีชมภู
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กวัดสุวรรณคูหา 1. เด็กชายกิตติคุณ  บัวนาค
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำนวล
3. เด็กหญิงรัฐสวรินทร์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวพลอยรัตน์  มากสุข
2. นางสายพิน  ไชยกิจ
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 83 ทอง 8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 1. เด็กหญิงณิชนันทร์  ไกลถิ่น
2. เด็กหญิงปริชญา  ชูดวง
3. เด็กชายพรหมมินทร์  อินต๊ะสาร
 
1. นางณัฏฐกานต์  สิทธิตัน
2. นางสาวยุพิน  วงศ์ไชย