สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลปง จังหวัดพะเยา

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  คำศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปานขวัญ  ไชยชุมภู
 
1. นางวนิดา  สุทธะ
2. นางสุพรรณี  ศรีวิชัย
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 77 เงิน 73 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง 1. เด็กชายกล้ากวี  ศรีบุดดี
2. เด็กหญิงนภา  จำนงค์สอน
 
1. นางพัชรินทร์  ตะวิจัง
2. นางลำพัย  ทิพย์เนตร
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลปง 1. เด็กชายนรวิชญ์  อุทธวัง
2. เด็กหญิงพอฤทัย  ไชยมงคล
3. เด็กชายรณกร  มหาวงศ์นันท์
 
1. นางสาวพันธ์รี่  เย็นใจ
2. นางสาวลฏาภา  ใหม่ต๊ะ