สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลงิม จังหวัดพะเยา

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงภัทราพร  บุญหมั้น
 
1. นายขวัชนะ  กิจนุกร
2. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงอรวี  อินตาเสน
 
1. นายขวัชนะ  กิจนุกร
2. นางบุญธิดา  ดวงแก้ว
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายวรปรัชญ์  นันทะเสน
2. เด็กชายสุธรรม  พรมชัย
 
1. นายเสกสรรค์  จินะเทศ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงปภานัน  สันลำปาง
2. เด็กชายภาณุพงษ์  เที่ยงแท้
 
1. นายเสกสรรค์  จินะเทศ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายกลวัชร  เจริญสิน
2. เด็กชายจิรายุ  ชนะพิมพ์
3. เด็กชายอัศวะ  ชัยวรรณ์
 
1. นายธงชัย  วงค์อารี
2. นายสุรพันธุ์  สุวรรณศักดิ์
 
6 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายนิติธร  ระวังชื่อ
2. เด็กหญิงเบญจภรณ์  คำวัง
 
1. นางสาวพิมจันทร์  เข็มเพชร
2. นางสาวพีรยา  กิตติ์วรกุล
 
7 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กชายชินกฤต  บุญธรรม
2. เด็กหญิงดาวิกา  ศรีโสด
3. เด็กชายทัตเทพ  ศิริสาร
4. เด็กชายธีรวัฒน์  ใจเย็น
5. เด็กหญิงปิยธิดา  กาวิละ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  สระสวย
7. เด็กหญิงรัตติญากานต์  เงางาม
8. เด็กชายวรเวธ  ก้อนแก้ว
9. เด็กหญิงษมาวรรณ  ใจดี
10. เด็กหญิงอชิรญา  ศรีสมบัติ
 
1. นางจิณณพัต  สัมพันธ์สิทธิ์
2. นางสาวชนุพร  วรรณโกฏิ
3. นางสาวพิไลวรรณ  บุญเดช
4. นางศิริลักษณ์  ธรรมอักษร
 
8 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 72.67 เงิน 23 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงปิยะภรณ์  กันหา
2. เด็กหญิงสโรชา  อดทน
3. เด็กหญิงเขมิสรา  จีบแก้ว
 
1. นายนพพล  ธูปมงคล
2. นางสาวิตรี  โชติสิริสกุล
 
9 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงพาขวัญ  โถยะโล
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำแสน
3. เด็กหญิงวิชาฤทธิ์  เทพทอง
 
1. นางมยุรา  คมขัน
 
10 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงดารารัตน์  พรมมูล
2. เด็กหญิงธีรนันท์  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงโชติกา  ใจพันธ์
 
1. นางจิณณพัต  สัมพันธ์สิทธิ์
2. นางสาวทิพย์วิมล  แก้วเลิศหล้า
 
11 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาลตำบลงิม(คือเวียงจ่ำ) 1. เด็กหญิงปวริศา  ทำดี
2. เด็กชายศิวกร  ธรรมอักษร
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุขประทุม
 
1. นางสาวธมนวรรณ  วงค์แพทย์
2. นายสุพจน์  บุญนำ