สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กชายคุณานนท์  นันไชยวงค์
2. เด็กหญิงชฎาพร  จิ๋ภิโร
 
1. นางเรณู  ต๊ะวงศ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ใบอุบล
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 83 ทอง 44 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กหญิงณัฑณัฑชา  หงษ์หิน
2. เด็กชายภูบดินทร์  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวมาลิณี  วิชัยโน
2. นางสาวเรืองริน  ภิมุข
 
3 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 67.35 ทองแดง 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กชายกตัญญู  ใจกว้าง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา  ฟูแสง
3. เด็กหญิงณัฏจิรา  คำมาเร็ว
4. เด็กหญิงธราธาร  จำรัส
5. เด็กชายปภาวินท์  แสนศรี
6. เด็กหญิงพิชญาภัค  คำวงค์
7. เด็กชายวสุพล  พรมแสน
8. เด็กหญิงสุพิชา  นันตาลิตร์
9. เด็กชายเก่งกิจ  นันทะชาติ
10. เด็กชายเขมวัฒน์  ปัญญา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  นันถา
2. นางลัดดา  หวานเสียง
3. นางเรณู  ต๊ะวงศ์
4. นางสาวเสาวลักษณ์  ใบอุบล
 
4 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก 72 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กหญิงกรณิศ  หวานเสียง
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  ธิมิตร
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุญธรรม
4. เด็กหญิงนาราภัทร  นิติวรรัตน์
5. เด็กหญิงปภัสชยาภรณ์  พามา
6. เด็กหญิงพรทิพย์  ฟองแก้ว
7. เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีชัย
8. เด็กหญิงศิรประภา  ธรรมขันธ์
9. เด็กหญิงสุรสิธตา  สร้อยสูงเนิน
10. เด็กหญิงอริชญา  วงค์ไชยา
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่นแก้ว
2. นางลัดดา  หวานเสียง
3. นางสาววาสนา  ชำนาญหล่อ
4. นางเพชรรัตน์  โลราช
 
5 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 74.33 เงิน 15 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กหญิงณัฐการณ์  วงค์หาญ
2. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ธรรมสอน
3. เด็กหญิงนภาวดี  บำรุงผล
4. เด็กหญิงนัฐนารี  บุญงาม
5. เด็กหญิงปราณปรียา  มูลเมือง
6. เด็กหญิงปาลิตา  เล่ายี
7. เด็กหญิงพอริดา  การินทร์
8. เด็กหญิงสกุลรัตน์  เชื้ออยู่นาน
9. เด็กหญิงอัญญา  นันต๊ะ
10. เด็กชายอัษฎาวุธ  จำรัส
 
1. นางสาวปทุมพร  มาตรา
2. นางสาวมาลิณี  วิชัยโน
3. นางสาวสุรีวัลย์  ไชยชมภู
4. นางสาวเรืองริน  ภิมุข
 
6 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กหญิงจิณณพัต  หน่อคำ
2. เด็กชายปัญญกร  ปักษา
3. เด็กชายพีระพงษ์  อุตะมะ
 
1. นางสาวจินตนา  อิ่นแก้ว
2. นางมันจนา  เรือแก้ว
 
7 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้(ชุมชนบ้านหัวฝาย) 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  จิตราภรณ์
2. เด็กชายกิตติภูมิ  เรือนสอน
3. เด็กชายภูตะวัน  กุลประสิทธิ์
 
1. นางสาวปทุมพร  มาตรา
2. นางสาวสุรีวัลย์  ไชยชมภู