สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 16 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  พร้าเพรียง
 
1. นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 58 ชมเชย 39 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงอนุศรา  คล้ามกลั่น
 
1. นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายมนเทียร  สงวนสิน
 
1. นางสาวณิชชยา  พันธ์ขอ
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  กลิ้งนาราง
2. นายเกียรติกำพล  งามสม
3. นายไชยวัฒน์  ภาคใหม่
 
1. นายเอกสิทธิ์  ทับทอง
 
5 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
 
 
6 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.333 เงิน 7 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แก้วกัน
2. เด็กหญิงนุชนางค์  นครประสาท
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ปูนเนียม
 
1. นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
2. นางสมพร  กองบุญมา
 
7 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 63.6667 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ทองทิพย์
2. นางสาวนภัสรา  เพ็ชรมี
3. นางสาวปิยะกรณ์  บำรุงแจ้ง
 
1. นางสาวจรีพรรณ  ศรีม้า
2. นางสมพร  กองบุญมา
 
8 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายตะวัน  เสวก
2. นายพัฒนศักดิ์  สหวิศิษฎ์
3. นายอดิศักดิ์  สิงห์เขียว
 
1. นายชาญธิษณ์  คำโสภา
2. นางสาวทิพรัตน์  จันโททัย
 
9 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวพัทธวรรณ  รุ่งตระกูล
2. นางสาวสุนิดา  แสนรัมย์
3. นางสาวเสาวภาคย์  จรขำ
 
1. นายณัฐภูมิ  พระฉาย
2. นางธฤตชญ  โภคศิริโชติ
 
10 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 61.333 ทองแดง 17 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  พูนแสง
2. เด็กชายธนพงษ์  หวังผลกลาง
3. เด็กชายวีรภาพ  เจนศรี
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
2. นางศิริวรรณ  ศิลลา
 
11 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 55.667 ชมเชย 13 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นายปณิธาน  ศรีนาราง
2. นายภูเบศ  บุญใจโชติ
3. นายเทวา  น้อยธรรมราช
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
2. นางศิริวรรณ  ศิลลา
 
12 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 8 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กหญิงคะนึงนึจ  อยู่สุข
2. เด็กหญิงปลายฝัน  ศรีนาราง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขอยู่
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
2. นางศิริวรรณ  ศิลลา
 
13 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58.333 ชมเชย 11 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญานุช  โยมา
2. นางสาวรุ่งนภา  พรหมอยู่
3. นางสาวสุภาวดี  เกตุบางลาย
 
1. นายวิโรจน์  นาคอ้น
2. นางศิริวรรณ  ศิลลา
 
14 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. เด็กชายนุกูล  นิลบุตร
2. เด็กหญิงศิวาพร  ทองกล่ำ
3. เด็กหญิงเขมจิรา  แก้วคำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
2. นางสาวไพรินทร์  มีทอง
 
15 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางลายพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาผล
2. เด็กชายธิติพัทธ์  ด้วงนวม
3. นางสาวพรนภา  ทองกล่ำ
 
1. นางสาวจิราวรรณ  จันทวงษ์
2. นายอำนาจ  สุขอ่ำ