สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 1. เด็กหญิงวิภาวดี  แดงดี
 
1. นายกฤชณรงค์  ทับบุญมี
2. นางสาวเสริมสุข  จันทร์แจ่มแจ้ง
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 59 ชมเชย 34 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ป้อมสาหร่าย
 
1. นางเกศกาญจน์  กองคำ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 64 ทองแดง 44 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กหญิงสุตาภัทร  กลมแก้ว
 
1. นางสาวชูจิตต์​  เผ่าสวัสดิ์​
2. นางสุชาดา​  สิตานนท์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณิชานันท์  ไชยหาญ
 
1. นางภัทราภรณ์  คงนุ่น
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  จันทร์สว่าง
2. เด็กหญิงชัญญา  ฉ่ำเอี่ยม
 
1. นางชญานิษฐ์  จันทรมณี
2. นางพัชราภรณ์​  ศรีธรราษฎร์
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.66 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่เอียว
2. เด็กหญิงภัคธิมา  เศรษสุวรรณ์
 
1. นางนิตยา  สุทัศน์
2. นายพิศิษฐ์  สินบุญประเสริฐ
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกฤษกร  สิงห์สง่า
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ดำจันทร์สิริโชติ
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวณัฐพร  บุญผ่อง
2. นางสาวมุธิตา  คุณวุฒิบรรเจิด
 
1. นายพลสิทธิ์  ฤทธิคง
 
9 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 93.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายธนากร  สุครรธจันทร์
2. นายธรรพ์  ฟองเอม
3. นายธวัชชัย  คำสวัส
4. นางสาวฤดีรัตน์  คล้ายนุช
5. นายสงกรานต์  แซ่อั้ง
6. นางสาวสมฤดี  ขาต่าย
7. นางสาวสุกัญญา  มีระกูล
8. นางสาวสโรชา  คาดหมาย
 
1. นางภัทราพร  นิธิธรรมกร
 
10 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงชวิศา  ยิ่งสูง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  รุ่งอินทร์
3. เด็กหญิงธนัชชา  รังสูงเนิน
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สุขกล่ำ
5. เด็กหญิงพรรษมน  ห้วยหงษ์ทอง
6. เด็กหญิงวันวิสา  ทันวิเศษ
7. เด็กหญิงวิลาสิณี  จ่าเชิญ
8. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์ชนก  กลิ่นแย้ม
9. เด็กหญิงสุชาวดี  เขียวสอาด
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
2. นายอภิเมธ  หว่างคีรี
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กชายธนพัฒน์  ผดุงวิเชียร
2. เด็กหญิงนันทนา  การณ์อินทร์
3. เด็กชายเศรษฐพงศ์  พันธ์ชัย
 
1. นางชญานิษฐ์  จันทรมณี
2. นางพัชราภรณ์​  ศรีธรราษฎร์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 77.66 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกัญภาพร  หอมหวล
2. นางสาวพนิตา  หนูชาวนา
3. นางสาวสิริวิมล  ศรีทา
 
1. นางกาญจนา  ดีมั่น
2. นายไกรวิทย์  รากแก้ว
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 1. นายชัยวัฒน์  ทับบุญมี
2. เด็กหญิงนิชาภา  ศรีปัญญา
3. นายสงวน  ทรัพย์ประเสริฐ
4. นายอนุชา  ศรีสุทธิรักษ์
 
1. นางนิตยา  สุทัศน์
2. นางบุญนาค  วงษ์จันทนา
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 54 ชมเชย 53 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กชายธนภัทร  พจน์เกษม
 
1. นายทวีศักดิ์  มีแป้น
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวทรงพร  เลิศมณีพงศ์
 
1. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 61.67 ทองแดง 38 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กหญิงกานต์สินี  กลิ่นสุมาลี
 
1. นางสาวมรกต  ธิตะจารี
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.667 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกชพร  เปียดี
 
1. นางกนกเนตร  ฉุยฉาย
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวพลอยพรรณ  หมีพุฒ
 
1. Mr.Mark Anthony  Palaez Cruz
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 76 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวกษิรา  จับฟั่น
2. นางสาวจุฑามาศ  นิลสุด
3. นางสาวปัณฑิตา  สินอำพล
4. นางสาวภัทรนิษฐ์  พรมศรี
5. นางสาววทันยา  พรหมมานุวัตร
6. นางสาวสุณัฐพร  ทัศนา
7. นางสาวสุทัตตา  อินกองงาม
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ไตรประวัติ
2. นายสมบูรณ์  แซ่ตั้ง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 77.33 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  ด่านซ้าย
2. เด็กชายพงศกร  สุขสังขาร
3. เด็กหญิงมานิตา  เสียงห้าว
4. เด็กหญิงมาริสา  มวลชู
5. เด็กหญิงเบญญาภา  ธิอินโต
 
1. Mr.Mark Anthony  Palaez Cruz
2. นางสุธาทิพย์  ม่วงเส็ง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 84.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายคริษฐ์  นาคธรรมชาติ
2. นางสาวดวงพร  ศรีรัตนะ
3. นางสาวพัชราภรณ์  เจริญสุข
4. นายสุทธิพงษ์  สว่างพงษ์
5. นางสาวเมธาวี  อิ่นปัญญา
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  ทับบุญมี
2. นายหัสชัย  บัวชุม
 
22 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายวิญญ์ธชัย  ศักดิ์กัณฑ์หา
 
 
23 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นายวรวัตร  ธรานีร
 
 
24 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 73.667 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงชุติมา  รั้วสำราญ
2. เด็กหญิงพรพิมล  โกกิจ
3. เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ชมพิพัฒน์
 
1. นางฐิติยา  จันทร์ชัยภูมิ
 
25 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  ยิ้มฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริภัสสร  สุวงศ์ดี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวณิวัฏตรา  จารุฤกษ์
2. นายเมธัช  ไวยวงศ์
 
26 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.667 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ไทยสง
2. เด็กหญิงวิกานดา  ทองสุข
3. เด็กชายสันติราษฎ์  มูลชาติ
 
1. นายฌณภัทร  คงคะชาติ
2. นายฤทธิ์  สายอุ่นใจ
 
27 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.3333 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวณัฏฐธิดา  พุทธา
2. นางสาวปัญญาพร  สอนขำ
3. นางสาวพิมลพรรณ  เมฆฉาย
 
1. นายประจักษ์  พัฒนพงษ์ศักดิ์
2. นายวิญญ์ธชัย  ศักดิ์กัณฑ์หา
 
28 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กหญิงจันทกานต์​  เรืองศิริ
2. เด็กหญิงธนพร  เหล็กเพชร
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์​  ปานรัก
 
1. นางณิชากานต์  เอี่ยมต่อม
2. นางวิจิตรา  ทับบุญมี
 
29 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกวินสิน  ส่งสังข์
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  เชื้อจีน
3. เด็กหญิงสุธิตา  เคียนยี่คิ้ว
 
1. นางสาวสุตาภัทร  สิทธิโสภณ
2. นางสาวสุภาวิดา  หงษ์สี่
 
30 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.667 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวพรชิตา  เวชไพรัตน์
2. นางสาวศศิประภา  ถนอมสัตย์
3. นางสาวเก็จมณี  ทับบุญมี
 
1. นางกาญจนวรรณ  ตุงคะศิริ
2. นายบุญญฤทธิ์  ปิงเมืองเหล็ก
 
31 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 66.66 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงณัชชา  อินกองงาม
2. เด็กหญิงณิชารีย์  เดือนสว่าง
3. เด็กหญิงเกสรา  ธรรมนิยม
 
1. นายวรวัตร  ธรานีร
2. นายไกรวิทย์  ดีไทย
 
32 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 60.333 ทองแดง 31 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงจิราพร  ภู่ฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันสุข
3. เด็กหญิงรัญชิดา  คงรอด
 
1. นายนิรุตติ์  หัทยัง
2. นายวีระยุทธ  รัตนะไทย
 
33 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 68.3 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกรกัญญา  เขียวกลม
2. เด็กหญิงชญานี  ทิพย์โอสถ
3. เด็กหญิงสุภิศานันท์  เปรมรุ่ง
 
1. นางสาวลัลลลิล  เอี่ยมบวรชัย
2. นางสาวสร้อยสิรินทร์  อุบลจร
 
34 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กชายธีรเจต  ดอนคำเพ็ง
2. เด็กหญิงบุษกร  พุ่มโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงปลายฝน  เม่นขาว
 
1. นางสาวณัฐวิภา  ทองรุ่ง
2. นางสุธาทิพย์  ม่วงเส็ง
 
35 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 69.67 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล ๓ "๕ ธันวามหาราช" 1. เด็กหญิงปรานชนก  คงรส
2. เด็กหญิงวราลักษณ์  ยะตั๋น
3. เด็กหญิงวัลย์ลดา  วงศ์ทองคำ
 
1. นางสาวจันทราภรณ์  แสงเย็น
2. นางสุรีย์  ใยดี
 
36 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 ชมเชย 17 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขันเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐชา  สุขพาย
3. เด็กหญิงศุภวรรณ  แตงเต็มวรรณ
 
1. นายอนุสรณ์  จะจ่าง
2. นายโอภาส  สังฆรักษ์
 
37 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69.333 ทองแดง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. นางสาวจิดาภา  ดีสอน
2. นางสาวนันทพร  อินหันต์
3. นางสาวอริษา  แย้มเกษร
 
1. นายพยงค์  ดิดจาด
2. นางสาวสุนิสา  พูลพินิจ
 
38 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สาขี
2. เด็กหญิงวริศรา  จริยาธรรมกร
3. เด็กหญิงสุมินตา  แสนสุข
 
1. นายพิษณุ  ตุ้มสุวรรณ
2. นายหัชพล  กุลทิพรรธน์