สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงชลภัสสรณ์  เรืองจันทร์
 
1. นางสาวมะลิ  มนเดช
2. นางสาววรรนิดา  ประคำ
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอัญชลิกา  ครุธน์นิมิตร
 
1. นางสาวรัชฎา   พุ่มคง
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา  ทัพวัฒน์
 
1. นางสาวมะลิ  มนเดช
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงธัญชนก  สุขสะอาด
 
1. นางสาวมะลิ  มนเดช
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กชายอาทิตย์  คำเขียน
 
1. นางสาวธนสิริกาญจณ์  จันทร์เพชร
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 76.33 เงิน 41 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เต็งสุวรรณ์
2. เด็กชายภัทรพงษ์  อายุพัฒน์
 
1. นางสาวนิรัชดา  สุขหนุน
2. นายภูมิประสิทธิ์  ไวยวงศ์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงชาลิณี  อยู่จันทร์
2. เด็กหญิงนิศมา  พันธ์เกตุุ
3. เด็กหญิงพิชญาวรรณ  ขันธวุธ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์งิ้ว
2. นางอุทัยวรรณ  สวนสาร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75.67 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  พ่วงเคลือ
 
1. นางสาวนลินี  ใจเจริญ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กชายนาวี  พูลเพิ่ม
 
1. นายธนภัทร  แสนยศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงธรรมิตาว์  หอมทอง
 
1. นางสาวปุญญารัสมิ์  เทียมศร
2. นางสาวลัทธยา  คิมสนิท
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เทียมศร
 
1. นางสาวพิชชาพร  เมธีรัตนาพิพัฒน์
2. นางสาวศรีวรรณ  กลิ่นรัก
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงทองธารา  อินทวงษ์
 
1. นางสาวปรีญาภรณ์  ปานอ่อง
2. นางสาวเสาวณีย์  แถลงกัน
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.667 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอทิติยา  พ่วงโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  กงพุฒ
2. นายอนิรุทธิ์  โยธา
 
14 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กชายคณพิชญ์  เกิดชื่น
2. เด็กหญิงพานทิพย์  ใจงาม
 
1. นางนัยนา  พึ่งละออ
2. นางอารีย์  อาสมาน
 
15 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 84 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กชายปวิช  เอี้ยงด้วง
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ทับทอง
 
1. นางสาววรรณิกา  จันเข็ม
 
16 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 67.33 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  หนีภัย
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  จับสังข์
3. เด็กหญิงวรารัตน์  ภู่บุตร
 
1. นางสาวสุณัฐชา  ภักดิ์สุขเจริญ
2. นางสุพัตรา  เหมบุรุษ
 
17 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กชายกันตธร  สุขหนุน
2. เด็กชายภัทรกร  มัชณิมา
3. เด็กหญิงสุนิสา  ภูสุรินทร์
 
1. นางธนิตา  เอกธวัชชัย
2. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีดอนชัย
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โนจิตร
2. เด็กชายนันทภพ  เทียมมล
3. เด็กหญิงอภัสรา  นุตวงษ์
 
1. นายชนัตธาม  เอกธวัชชัย
2. นางสาวนิตยา  ก้อนทอง
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.66 ทองแดง 7 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  แก้วสว่าง
2. เด็กชายพีรพล  จิรนราธร
3. เด็กหญิงอริสา  อาปัดชิง
 
1. นางสาวธนิษฐา  พรเณร
2. นายปัณณวิชญ์  ม่วงดิษฐ
 
20 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  เข้าเมือง
2. เด็กหญิงจอมธนา  ศิริรัศมีวงศา
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วิเชียรสรรค์
 
1. นางวรรณา  พรมมา
2. นางสาวสุคนธา  ผาสุข
 
21 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 63.667 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  อาสมาน
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิณนุรส
3. เด็กหญิงศิริลักษ์   ยางงาม
 
1. นางสาวสาวิตรี  ส้มทอง
2. นางสาวสุดาพร  อินทนน
 
22 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 64.6 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  เพชรไทย
2. เด็กชายวงศกร  ขุนนคร
3. เด็กชายเกียรตินิยม  แก้วโมง
 
1. นางสาวกาญกนก  ปัญญาปุก
2. นางสาวกุลธิดา  เอี่ียมอาจ