สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 83 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายวิศรุต  ภักดี
 
1. นางสุมาลี  ฟองอ่อน
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 56 ชมเชย 76 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงปริณดา  จันทร์กอง
 
1. นางมณี  หว่างพัฒน์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายณัฐพล  ใจดี
 
1. นางกาญจนา  พลสงฆ์
 
4 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกชกร  พึ่งเสือ
2. เด็กชายณภัทร  พันธินากุล
3. เด็กหญิงณัฐพร  มั่นรักคง
4. เด็กชายทินภัทร  รอดประยูร
5. เด็กหญิงธนิษฐา  ทองแจ่ม
6. เด็กชายปุญญพัฒน์  วิชาพร
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  บัวทอง
8. เด็กชายศุภณัฐ  ฮวบสมบูรณ์
 
1. นางทวิวรรณ  ฉัตรทอง
2. นางบุญศิริ  ปิ่นม่วง
3. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
4. นางศิรินทิพย์  แก้วทา
 
5 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 89.3 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายกฤษกร  ผลาผล
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  บวบนา
3. เด็กชายตะวัน  มินเจริญ
4. เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
5. เด็กชายประว้นวิทย์  แสงประทุม
6. เด็กหญิงพิมพ์สุดา  กัณฑ์จู
7. เด็กหญิงวชิรินทรา  ปักษา
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  แย้มแสง
9. เด็กหญิงอลิสา  แจ่มศรี
10. เด็กชายเจษฎาภรณ์  คงนิ่ม
 
1. นางสาวขณิษฐา  ทองเสงี่ยม
2. นางบุญศิริ  ปิ่นม่วง
3. นางพรศิริ  จันทร์เชื้อ
4. นายศิรินทิพย์  แก้วทา
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงธีราพร  บุญช่วย
 
1. นางวิจารีย์  อ่องละออ
 
7 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 71 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. นางนฤมล  กันหา
 
 
8 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 62.33 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงจิราพร  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมพงศ์
3. เด็กหญิงลลิตา  จันทรางกูร
 
1. นางนฤมล  กันหา
2. นางเรืองอุไร  ช่วยอุระชน
 
9 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงนิรดา  ขวัญเถื่อน
2. เด็กหญิงรัตติกาล  ทรัพย์มา
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีรักษ์
 
1. นางนฤมล  กันหา
2. นางเรืองอุไร  ช่วยอุระชน