สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 57 ชมเชย 41 โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงวันวิสา  วัณธุวัฒน์
 
1. นางจารุวรรณ  ฉิมดี
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 1. นางสาวรัตนวรรณ  ลึกถาวร
 
1. นางนุจรินทร์  ชูชีพ
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาล 2 1. นางสาวจุฑาภรณ์  หมายเทียมกลาง
2. นางสาวเบญจมาศ  เกตุสุวรรณ
 
1. นางรัชกรณ์  ทองจั่น
 
4 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร 1. เด็กหญิงขวัญประภัสร์  ยิ่งเจริญ
2. เด็กหญิงณัฐยาน์  ดวงแก้ว
3. เด็กหญิงนันทวัน  บุญมี
4. เด็กหญิงนัสดาว  ชื่นชมเชาว์
5. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  โตเทศ
6. เด็กหญิงนิศมา  เพ็ชรงาม
7. เด็กหญิงวรรัตน์  ประมาพันธ์
8. เด็กหญิงศุภรัตน์  ศรจันทร์
9. เด็กหญิงอริสา  ฉายศรี
 
1. นายณรงค์  คชลี
2. นางปภาวรินทร์  พุทธวิเชียร
3. นางพรปวีร์  เจตอริยฉัตร์
4. นายวัชระ  กลั่นเพ็ง
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 94 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 4 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พวงทอง
2. เด็กหญิงภิมลรัช  แหลมทอง
3. เด็กหญิงมัทวัน  อินทะพวง
 
1. นางบุษยมาศ  นาครัตน์
2. นายมนัสนันท์  ควรประเสริฐ
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  แย้มโอภาส
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ลี้สมบัติ
3. เด็กหญิงอริสรา  อินทะวัน
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
2. นางรัชกรณ์  ทองจั่น
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 82 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 1. นายนัฐพล  วิจารย์
2. นางสาวปรียามาศ  ใหญ่ยงค์
3. นายสิรภพ  สุขสมัคร
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
2. นางเพ็ญนี  สุทธิพงษ์วิจิตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาล 4    
9 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 70.33 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 4 1. นางบุษยมาศ  นาครัตน์
 
 
10 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 2 1. เด็กหญิงชมพูนุท  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงดารณีนุช  แย้มเจริญ
3. เด็กหญิงพนิดา  แสงสุข
 
1. นางสาวปนัดดา  ญาณกิจ
2. นางสาวหทัยรัตน์  ชุ่มเชื้อ
 
11 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 74.66 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีอุ่น
2. นางสาวศุภวรรณ  วัฒนกูล
3. นางสาวหทัยภัทร  บุญยัง
 
1. นางสาวประนอม  สมีเพชร
2. นางรัชกรณ์  ทองจั่น