สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า จังหวัดพิจิตร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 60 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กชายนวพรรษ  เสนาวัน
 
1. นางสาวผกาสินี  ไฝสัมฤทธิ์
2. นางสาวภมรณัฐจรี  เหลืองทองคำ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 58 ชมเชย 71 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กหญิงอารยา  พาลุสุข
 
1. นางสาวปรียนุช  บัวชุม
2. นางสาวผกาสินี  ไฝสัมฤทธิ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนันตภักดิ์
2. เด็กชายพรรณสรณ์  ชัยมุงคุณ
 
1. นายนิพล  บัวชุม
2. นางสาวปรียนุช  บัวชุม
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กหญิงสุภรัตน์  อึ่งเส็ง
2. เด็กชายอภิรักษ์  พรมแสง
 
1. นายนิพล  บัวชุม
2. นางสาวปรียนุช  บัวชุม
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 60.67 ทองแดง 33 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กหญิงอัญชลี  ครองสำรวจ
 
1. นางสาวเพ็ญพิชชา  อยู่สินไชย
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 55.33 ชมเชย 48 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กชายนริต  จำปีเรือง
 
1. นายวิสุทธิพงษ์  พูลวิหก
 
7 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสนสุข
2. เด็กหญิงชลลดา  พรหมศรี
3. เด็กหญิงแก้วมณี  เดชกล้า
 
1. นายธีรพันธุ์  สุรรัตน์
2. นายนิพล  บัวชุม