สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 28 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริมน  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวนุชนาฏ  พรมสอน
2. นายโยธิน  ทศโยธิน
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 10 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวนภาพร  พันจั่น
 
1. นางสาวนุชนาฏ  พรมสอน
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 57 ชมเชย 41 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีมาอิ้ง
 
1. นายจิรฆเมธ  ยิ้มแย้ม
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นายศุภมิตร  ไทยแก้ว
 
1. นางนาวรัตน์  พิมพ์เครือสี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 36 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่คู่
2. เด็กชายภูวิศ  นุริตมน
 
1. นายภวัต  เพชรบูรณิน
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 16 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวขอบฟ้า  เจตนจิตร์
2. นายอภิวัฒน์  ปานเกิด
 
1. นายดำรงค์  คำมิ่ง
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์อุปรี
2. เด็กชายดิเรก  แก่นเมือง
3. เด็กชายเนติพงษ์  ทองยศ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เรณุมาน
2. นายวีรวัฒน์  ม่วงมิตร
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นายณัฐภัทร  อุ่นแก้ว
2. นายธนกร  ทองเปรม
3. นายสมเกียรติ  หิมโสภา
 
1. นายทรงกรด  ไชยวุฒิ
2. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายคมกริช  ฤทธิศักดิ์
2. เด็กหญิงอัญชิสา  มณีมัย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มูลสารี
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  โตมิ
2. นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวพีรกานต์  พรมรักษา
2. นางสาวศุภานัน  แก่นโงน
3. นางสาวสุกันยา  วินันทา
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  โตมิ
2. นางสาวฤดีวรรณ  ภู่อ่ำ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 27 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. เด็กชายอนุวัฒน์  แดงเล็ก
 
1. นางสาวสวรรญา  นาคสีดี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 10 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายธนชัย  สุกใส
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สิงห์ลอ
 
13 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.667 เงิน 13 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  ใสแสง
 
1. นายทวีวัฒน์  คำวันดี
2. นางสาวทิตยา  เงินศรีสุข
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายวัชระชัย  ใจภักดี
 
1. นางสาววิไลพรรณ  สิริ เยี่ยมจรรยา
 
15 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายตะวันไท  ล้นลุย
 
 
16 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 88.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  ชูกลิ่น
2. เด็กหญิงศศิตา  สิงขรณ์
3. เด็กชายหัตถ์เทพ  แก้วพิลา
 
1. นางสาวชุตินันท์  แจ่มจันทร์
2. นางสาวนุชนาฏ  พรมสอน
 
17 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 4 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นางสาวจีรนันท์  สุวรรณโณ
2. นางสาวชนินันท์  ขันตีมิตร
3. นางสาวอารีรัตน์  ปักสังคะเณย์
 
1. นางสาวณัฐการณ์  หนูเผือก
2. นายถวัลย์  บุญกลั่นสอน
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65.333 ทองแดง 19 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  บาลีใหญ่
2. เด็กหญิงวนิดา  เกษียา
3. เด็กหญิงวลัยภร  ชัยอนันต์
 
1. นางสาวปวรรณญา  บุญอาจ
2. นางสาวศิริวิมล  สุขมามอญ
 
19 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 1. นางสาวณีรนุช  บุญธรรม
2. นางสาวศุภาวรรณ  แก้วประเสริฐ
3. นางสาวสิริลักษ์  โอษฐงาม
 
1. นางจีรวรรณ  อรรถธรรมสุนทร
2. นางสาวธีราภรณ์    ตาแก้ว
 
20 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61.667 ทองแดง 27 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายชวโรจน์  อยู่เย็น
2. เด็กชายณัฐพล  ประทุมทอง
3. เด็กชายบุญญพัฒน์  บุญพรหม
 
1. นางจินตนา  โพธิ์ไกร
2. นางดวงชีวัน  กิติอาษา
 
21 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.333 เงิน 6 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. นางสาวจิราพัชร  ภักดี
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุ่ยพัฒน์
3. นางสาวสุดารัตน์  ปานจตุรัส
 
1. นางสมหวัง  อยู่นิ่ม
2. นางสาวสุนิสา  ชวนยิ้ม
 
22 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ยาบูฮา
2. เด็กหญิงปภัสสร  พิมเสน
3. เด็กหญิงรักษิณา  สมทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวดวงนภา  อ่อนเหลือ
2. นางสาวนพรัตน์  บุญรักษ์
 
23 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 60.667 ทองแดง 14 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวชนัดดา  ชัยอินทร์
2. นายปาณชัย  สีแสง
3. นางสาวเอื้องดอย  ศิริ
 
1. นายวรัมถ์  สุภานันท์
2. นายสถาพร  สอนนนฐี
 
24 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 64.667 ทองแดง 16 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายประกฤษฏิ์  เกษียา
2. เด็กหญิงพุทธิดา  หาสิงทอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  แสงสิงห์
 
1. นางสาวพิชชาพร  ขุนนนท์
2. นางสาววิไลพรรณ  สิริ เยี่ยมจรรยา
 
25 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 58.667 ชมเชย 10 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นางสาวกมลฉัตร  ยศสุวรรณ์
2. นายจิระทัศน์  เหลาทอน
3. นางสาวรักษิณา  วงค์โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวพิชชาพร  ขุนนนท์
2. นางสาววิไลพรรณ  สิริ เยี่ยมจรรยา
 
26 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  จรัสกุล
2. เด็กหญิงรักษณาลี  สิงขรณ์
3. เด็กหญิงศุภิสรา  สายคำจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์  พังยะ
2. นายวีรพงษ์  มายอด
 
27 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  อินทะโคตร
2. เด็กหญิงณิชาดา  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แถวอุทุม
 
1. นางสาวปิยะนาถ  ไชยวุฒิ
2. นายภวัต  เพชรบูรณิน
 
28 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 78.66 เงิน 6 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 1. นายกิตติพงศ์  ทิพโสต
2. นางสาวปพิชญา  ทิพวงษา
3. นายเมธาสิทธิ์  โพธิ์ปลัด
 
1. นายกิจติ  อุ่นพรม
2. นางสาวอุไรพร  ไตรพรมมา