สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงชญาภา  กันทะวงค์
 
1. นางพรทิพย์  พวงวราพันธ์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ภูมิภักดิ์
 
1. นางพรทิพย์  พวงวราพันธ์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงพัชรมัย  พิมสี
 
1. นางสุภาพร  หอมบุปผา
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 51 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สุขมาก
2. เด็กชายวัศพล  เพ็งใย
 
1. นายสิทธิเดช  พูลทวี
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.33 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พ่วงเฟื่อง
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทับทิม
 
1. นายสิทธิเดช  พูลทวี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กชายณัฐกรณ์  โทนกล้า
2. เด็กชายธนภัทร  เพิ่มปลิก
 
1. นายสิทธิเดช  พูลทวี
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 82 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิเมฆ
2. เด็กชายธนกร  พงศ์ผาสุก
3. เด็กชายพันธ์นกานต์  ครุฑสังวาลย์
 
1. นายวิจิตร  วงษ์ทอง
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 68.67 ทองแดง 15 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขำคง
 
1. นายเชิด  เดชสะท้าน
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กชายพีระณัฐ  สุนทร
 
1. นายปัญจพล  สนสาย
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 77.33 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงศิรดา  อ้อยหวาน
 
1. นางสุมน  สนสาย
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 63.333 ทองแดง 24 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงพรพรรณ  พานิชย์
 
1. นางภัชราพร  แซ่จิว
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 87 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 1. เด็กหญิงจิราภา  พิมพิจารณ์
2. เด็กหญิงณัฏฐกมล  อ่อนสะเดา
3. เด็กหญิงสโรชา  ยอดยา
 
1. นายยุทธพร  กิ่งรอด
 
13 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 68.66 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กหญิงณฐพร  เกตุแพร
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สีน้ำเงิน
3. เด็กหญิงศิริรัตนวรรณ  เกตุปาน
 
1. นางสาวมัญชรี  หล่อเงิน
 
14 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 72.3 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กหญิงนงนภัส  มุ่งเกิด
2. เด็กหญิงรัตนาพร  พิกุล
3. เด็กหญิงอรัชพร  ปิ่นทอง
 
1. นางลักษณะพร  ทิอ่อน
 
15 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 72 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กหญิงพนิชญา  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อยู่เต่
3. เด็กหญิงสวรรยา  ธรรมโชติ
 
1. นางกุสุมา  ช้างหัวหน้า
 
16 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 73.333 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 1. เด็กหญิงนุชวรา  จันทร์คุ้ม
2. เด็กหญิงบุษราคัม  คำแหวน
3. เด็กหญิงเอลียาห์  แก้วเรือง
 
1. นางณจิณษฎาพร  มั่งมี
 
17 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุพะรังสี
2. เด็กหญิงชุตินันท์  แสงตะคร้อ
3. เด็กหญิงวิภาวินี  พวงทอง
 
1. สิบเอกรัชกร  นุ้ยเย็น
 
18 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 1. เด็กหญิงธนพร  คุ้มอ่อน
2. เด็กหญิงรัชดาพร  แย้มขะมัง
3. เด็กหญิงแพรวา  ภัทรวรรธน์ชัย
 
1. นายสมชาย  ประสานจิต