สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 58 ชมเชย 37 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงนิธินันท์  อินทร์เอี่ยม
 
1. นางกุณฑรีย์  พจี
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงภานรินทร์  อินหันต์
 
1. นางจิตรา  วิชินโรจน์จรัล
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงนพภัสสร  วงศ์ศรีอนันต์
2. เด็กหญิงเขมิกา  ม่วงแก้ว
 
1. นางสาวอารดา  ประดับวงศ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77.33 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงวิสุทธิลักษณ์  เพียรประกอบ
2. เด็กหญิงวีณัฐดา  แสงแผน
 
1. นางอนงค์ทิพย์  พึ่งเพียร
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กชายวริทธิ์ธร  แสงเพ็ชร
2. เด็กชายศุภลักษณ์  อ้นสิงห์มา
3. เด็กชายเกริกวิทย์  รัตนจันทร์ขจร
 
1. นางณัฐกานต์  ทิมชม
2. นางนริศรา  พึ่งเพียร
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 73.66 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงธีร์สุดา  นาคมี
2. เด็กชายพิษณุ  ใจเอี่ยม
3. เด็กชายศราวุฒิ  อินรุ่ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  อมรศรีชัยกุล
2. นายชฎารัตน์  ปิ่นสกุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 61.33 ทองแดง 40 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วสาแสน
 
1. นางสาวกุลชาดา  โตโภชนพันธุ์
2. นายไพศาล  หนูพรหม
 
8 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 97.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงปรียานัน  มูลสนาม
2. เด็กหญิงภัทรภรณ์  รุ่งสว่าง
 
1. นางปาณิศา  แก้วสีไสย์
 
9 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 72 เงิน 84 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กชายบรรณวิชญ์  มีลือการ
2. เด็กหญิงภรภัทร  คำสุวรรณ
 
1. นางสาวมนสิชา  มีสุข
 
10 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  เรืองรักเดช
2. เด็กหญิงวยามิน  วงศ์ชัยบุตร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  ภู่เกิด
 
1. นางสาวกัญพรรณ  ทองน้อย
2. นางสาวจิราภา  เจริญศิริ