สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 59.67 ชมเชย 32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงปิยะพร  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
2. นายอนันตโชค  ขาวพล
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวณัฐนันท์  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงสุนิศา  บุญสุริยวงศ์
 
1. นางสาวสวิตตา  ศรีเมือง
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นายอนุวัฒน์   ฉิมมา
 
1. นางสาวนริศรา  สมัครณรงค์
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงรัตนา  สีสุข
 
1. นายชัยวุฒิ  แสงมณี
2. นางสมฤดี  แสงมณี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นายชวนากร  วงษ์ทาโส
2. นายณัฐชนนท์  วันทาพงษ์
 
1. นายชัยวุฒิ  แสงมณี
2. นางสมฤดี  แสงมณี
 
7 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 77 เงิน 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวชไมพร  คำสอง
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กันยาประสิทธ์
3. นางสาวปณิตา  นุชขำ
4. เด็กหญิงปรียานันท์  แววดอน
5. เด็กหญิงภาวิณี  น้อยลา
6. นางสาววรรณศิริ  แป้นแก้ว
7. นางสาววรรณ์เพ็ญ  พุทธสิงห์
8. นางสาวสุดารัตน์  นามศิริ
9. นางสาวสุพรรษา  กุมภะวา
 
1. นายธานินทร์  ทองคำสุก
2. นางพัชรี  คงวุธ
3. นางสาวรวีวรรณ   ซ่งสกุลไพศาล
4. นางสมฤดี  แสงมณี
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นายกฤษฎา  ศรีลาจันทร์
2. นางสาววิภาวรรณ  หมอแพทย์
3. นางสาวสุนิตรา  ราชวงษา
 
1. นางวรนุช  กระทู้
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญยอด
3. นางศิริธร  จำปาวงษ์
4. นางสาวเจนิตตา  ดวงธรรม
 
1. นางศิริธร  จำปาวงษ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นายนรินทร์  สินธาร์
 
1. นายสมคะเน  แสงจำปา
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 51 ชมเชย 21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงมีนาลักษณ์  ขวัญนาค
 
1. นางสาวประกายแก้ว  บุญมี
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 59 ชมเชย 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวฤทัยรัตน์  วงศ์เขียน
 
1. นางสาวประกายแก้ว  บุญมี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นายธนพนธ์  บุระณะ
2. นางสาวนฤมล  บุญนะ
3. นางสาวปิยะดา  บุญอินทร์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ดนตรี
5. นางสาวพิมพ์พิไล  แก้วเทศ
6. นายภูวดล  คำเขิน
7. นางสาวศรัญญา  ดวงอุปะ
8. นางสาวศศิธร  อินทร์เมือง
9. นางสาวศศิภา  กินูน
10. นางสาวสุพรรษา  กุลเกลี้ยง
 
1. นางสาวน้ำฝน  จันทรา
2. นางสาววรัญญา  ทองมหา
3. นายวันเฉลิม  บุญสอน
4. นางสาวสุวนันท์  วงมงคล
 
14 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
 
1. นางสาวชญานิษ  คงศรีไพร
 
15 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงกวินธิดา  ฤกษ์เวรี
2. เด็กหญิงลลิตา  ปิ่นนาง
3. เด็กหญิงศิรประภา  เหล็กเลย
 
1. นางกรรณิการ์  นิธิศธนากุล
2. นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา
 
16 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.667 ทองแดง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวนริสา  ผดาเวช
2. นางสาวอมรรัตน์  สายจันทร์ยูน
3. นางสาวเฉลิมขวัญ  ขาวพล
 
1. นางกรรณิการ์  นิธิศธนากุล
2. นางสาวแสงเดือน  พิมพ์เสนา
 
17 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงนภัสสร  ฉลาดพันธ์
2. เด็กหญิงภาสีณี  มีมอญ
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  สายยสุด
 
1. นางจีรวรรณ   ปานนูน
2. นายพสุวัฒน์  ฤกษ์รัตนประทีป
 
18 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 64.333 ทองแดง 22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญแสน
2. เด็กชายรชตะ  บุญรักษา
3. เด็กหญิงอัญญานี  แสงสว่าง
 
1. นายชัยพร  แสงแก้วสุข
2. นางสาวอรวรรณ  ไชยเดช
 
19 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 64.333 ทองแดง 13 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นายชุติพนธ์  นนตะสี
2. นางสาววิชุตา  กองพล
3. นางสาวเอื้อมพร  ขำโสภา
 
1. นายมนูญ  รักอยู่
2. นายสมชาย  สายมี
 
20 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 48.667 เข้าร่วม 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) 1. นางสาวกมลรัตน์  กสิกรรม
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ศิริพัฒน์
3. นางสาวพริชตา  มธุรส
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  แซ่เล้า
2. นายวันเฉลิม  บุญสอน