สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 79 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงอัจฉรา  พุฒตรง
 
1. นางสาวนงนุช   ทองวรรณ์
2. นางมาริษา  พุทธชาติ
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 59.67 ชมเชย 32 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วศรีจันทร์
 
1. นางศุภลักษณ์  ลีสุขสาม
2. นางอำภา  คำเสม
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวณธพร  ภารี
 
1. นางศุภลักษณ์  ลีสุขสาม
2. นางอำภา  คำเสม
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กชายรพีพงศ์  โสรธร
 
1. นางสาวฐิตา  ช้างพลาย
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงสุพัดชา  แวกสูงเนิน
 
1. นางสาวนงนุช   ทองวรรณ์
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 71 เงิน 21 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงประภัสสร  เมืองแมน
 
1. นางสาวสุพิชญา  ชูสกุล
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวจันจิรา  โม้เอม
 
1. นางสาวสุพิชญา  ชูสกุล
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   ธงศรี
2. เด็กหญิงเพชรา  ใหม่ผึ้ง
 
1. นางสาวภัทรศญา  พ้วยกิ
2. นางสาวแสงทิพย์  อายุยง
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 58 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ   กิจรุ่งเรืองวงศ์
2. เด็กหญิงนันทนัช   กิจรุ่งเรืองวงศ์
 
1. นางสาวพัชร์อริญ   ชัยสวัสดิ์
2. นางเบญญาภา  ยงวณิชย์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 1. เด็กชายธวัชชัย   ฤกษ์จันทร์
2. เด็กหญิงวิชญาดา   เจริญโทเพชร
3. เด็กชายอภิชัย   เฉลิมรัมย์
 
1. นายธนัช  ขวัญเขมสรณ์
2. นางสาววราภรณ์   ใหม่สุวรรณ์
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วเสนา
2. เด็กหญิงมัชฒิมา   เพ็งบุญ
3. เด็กหญิงสุจิรา  แฝกหอม
 
1. นายนิกร  คงแท้
2. นางบุษดี  บะคะ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวณมน  คำสิมมา
2. นางสาวธิดารัตน์  กิ๊กขุนทศ
3. นางสาวพิชามญชุ์  วังคีรี
 
1. นายนิกร  คงแท้
2. นางบุษดี  บะคะ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กชายพลากร   พรมเมือง
 
1. นายกิตติกรณ์   บุญคต
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กชายวศิน  คำสวัสดิ์
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นายธนากร  ชินคำหาญ
 
1. นายกิติพงษ์  ฟากเซ
2. นางสาวนฤดี  ชัยโฉม
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 54.33 ชมเชย 50 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงเอวิตา  อินทะนนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  ตาลสุก
2. นางสาวธนัชชา  เที่ยงตรง
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 50.667 ชมเชย 35 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำเผี่ยน
 
1. นางสาวยุภาพรรณ  รักษ์ยศ
2. นางสาวเพียงดาว  แก้วเรือง
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 57.33 ชมเชย 16 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวสุธิดา  แสงนก
 
1. Miss.Alex Noela  S.R De Leon
2. นางทิวา  นันท์ตา
 
19 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กหญิงพรชนก  เมืองแสน
2. เด็กชายรวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางละเมียด  สุขเสถียร
2. นางวรัญญา  ทับทิมหล้า
 
20 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 82 ทอง 47 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  สาหร่าย
2. เด็กชายณัฐเดช  ชำนาญธนกุล
 
1. นางสาวจงอร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาววิลาวรรณ์  ฤทธิ
 
21 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 85.33 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กชายการัณยภาส  คงเจริญ
2. เด็กหญิงจิราพัชร  เชิดโฉม
3. เด็กชายจีรวัตร  มิยะ
4. เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนน้อม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  สีสุก
6. เด็กชายณัฐพงศ์  นิเรียงรัมย์
7. เด็กชายพิเชษฐ์  เสาแก้ว
8. เด็กหญิงวรรณวิสาข์  หอมขจร
9. เด็กชายวรศักดิ์  ทองเมือง
10. เด็กหญิงแสงสุรี  อินทร์ชัยศรี
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  รอดพั้ว
2. นางดวงกมล  พลคร
3. นางสำราญ  ฮดโท
4. นางสาวเรขา  อินทพรโสภิต
 
22 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 82.66 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เถื่อนมา
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสงวิชัย
3. เด็กหญิงกิตติกา  แสงวิชัย
4. เด็กหญิงจิณห์นิภาข์  พันธุ์เลิศ
5. เด็กหญิงจีรภา  กุมภาพันธ์
6. เด็กหญิงญาณิฐา  ผางโคกสูง
7. เด็กหญิงธนภรณ์  จันเมือง
8. เด็กหญิงธัญวรรณ  วังบุญ
9. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายเครื่อง
10. เด็กหญิงอุรัสยา  เลขะธนะ
 
1. นางสาวกานดา  ไชยวัง
2. นางทัศทรวง  ตันสุขะ
3. นางนิลร้อย  ธรรมจักร
4. นางสาวรัชนิดา  ตั้งวีระพงษ์
 
23 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กชายพชรดนัย  เติมพันธุ์
2. เด็กหญิงพีรดา  ขันราม
3. เด็กชายศุภฤกษ์  จักทอน
 
1. นางสาวสุพรรษา  จงภักดี
2. นางสุลักขณ์  รอดมา
 
24 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กหญิงกนกพัชร  เฮงสกุล
2. เด็กหญิงกมลชนก  ตาลสุก
3. เด็กหญิงปภาดา  อาจองค์
4. เด็กหญิงมณีมัญชุ์  กลิ่นสุคนธ์
5. เด็กหญิงลดาวัลย์  เจริญใจ
6. เด็กหญิงสุภาพร  คำตัน
7. เด็กชายอภิชาติ  แสงเดือน
8. เด็กหญิงอรณิชา  อินลองพล
9. เด็กหญิงเอมญาดา  สายคำหน่อ
10. เด็กหญิงไอรดา  งานดี
 
1. นางจารุวรรณ  ก้อนดี
2. นางดาวรุ่ง  คุรุภัณฑ์
3. นางสาวธีรกานต์  ขำในเมือง
4. นายแผน  จันทา
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 82 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กชายสมภพ   ปลัดท้วม
2. เด็กชายสุนทร   ได้รัตน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์   รอสูงเนิน
 
1. นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นายกฤษฎา   ถุงเงิน
2. นายธนธรณ์   โพธิ์อินทร์
3. นายธีรภัทร์  บุญเกตุ
 
1. นายชัยวัฒน์  สัตยาธนวัฒน์
 
27 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 1. นางสุคนธ์   นาเชียงใต้
 
1. นางสุคนธ์  นาเชียงใต้
 
28 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 65.56 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดภูเขาดิน) 1. เด็กหญิงนราวดี  นิลแก่น
2. เด็กหญิงปฏิมา  ฉิมมา
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชาญ์  งอกสิน
 
1. นางมณัฐนันท์  สิงห์เส
2. นางสาวอังศุมาลิน  โสมล
 
29 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 60.67 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อัศนีย์รัตน์
2. เด็กชายธนกฤษ  สีจันทร์
3. เด็กหญิงวิจิตรนาวรรณ  วังคีรี
 
1. นายทศพร  กงถัน
2. นางอรทัย  ลิ้มศุภรัตน์
 
30 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 77 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงชุติสรา  ศุภสาร
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  หลักโคตร
3. เด็กชายวิฑยุตม์อาณกร  จงศิริรักษ์
 
1. นางทัศนีย์   นอนา
2. นายสมชาย  กองหนู
 
31 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.333 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีเมือง
2. เด็กชายธนชัย  วังบุญ
3. เด็กหญิงปพิชญา  จั่นมา
 
1. นางสาวประวิง  สุขเมือง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ใจคำ
 
32 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวกานต์มณี  เปรียบเทียบ
2. นางสาวพัชรินทร์  เมธา
3. นางสาวอรวรา  คูโบต้า
 
1. นางสาวกิตติมา  จั่นมา
2. นายวิฑูลย์  แซมสีม่วง
 
33 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านไทรงาม) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิริยะพิทักษ์สกุล
2. เด็กชายธีรยุทธ   โสนน้อย
3. เด็กชายอภิวัฒน์   บุญมา
 
1. นางอภิญญา  พิทักษ์วินัย
2. นางสาวอรพิชชา   พรหมบุญ
 
34 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62.667 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงกันยา  ฤกษ์จันทร์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  พอกครา
3. เด็กหญิงนลพรรณ  มุ่งมาตร
 
1. นางกฤติกา  แซมสีม่วง
2. นางนันท์นภัส  มุ่งมาตร
 
35 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรคง
2. เด็กหญิงบุญธิชา  คูโบต้า
3. เด็กหญิงอาทิติยา  เขียวหลง
 
1. นางกนกวรรณ    พรหมเศรณี
 
36 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงฐิตาภา   แก่นเมือง
2. เด็กหญิงธนัชชา   วงชนา
3. เด็กหญิงวัลยา  คุ้มดี
 
1. นางสาวธนพร  อินทพรโสภิต
2. นางสาวรุศดา  บุญปัญญา
 
37 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวปรายฟ้า   ศรีสม
2. นางสาวพีระภัทร   รอดเอี่ยม
3. นางสาวอภิสรา   อิสระ
 
1. นางกัญฎา  นาคนชม
2. นายมานิต  สมานพันธ์
 
38 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงกมลชนก  แสนทวีสุข
2. เด็กชายอัครเดช  นาคสำราญ
3. เด็กหญิงไอศิกา  ปานกรณ์
 
1. นางสาวธนัชชา  เที่ยงตรง
2. นางสาวภัทรภร  โฆษิตานนท์
 
39 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 54 ชมเชย 12 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวณิชนันทน์    น้ำร้อนเบ้า
2. นางสาวศิริรัตน์  พรหมหมื่น
3. นางสาวสุภาพร    รัตนา
 
1. นางทิวา  นันท์ตา
2. นายสุรสีห์  จันทร์แสงศรี
 
40 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงมนทิชา  หอมเนียม
2. เด็กหญิงศศิธร  นวลคำวัง
3. เด็กหญิงเกวลี  อินทร์พูล
 
1. นางสาวชุติมณฑน์  ศรีมูล
 
41 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 69 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงธนัชชพร  บุญเชิด
2. เด็กชายภัทรพล  โคตรโนนกอก
3. เด็กหญิงแพรวา  อ่ำนุช
 
1. นายธนากร   แพงคำสอน
2. นายสันติ  ชนะบริบูรณ์
 
42 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 58.333 ชมเชย 12 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐธิชา   สีทา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา   มั่นชาวนา
3. เด็กหญิงนพมาศ   เหมือนแก้ว
 
1. นางสาวสุจินดา  ทรัพย์สุนทร
2. นายอานนท์  เจริญสุข
 
43 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57.667 ชมเชย 12 โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา) 1. นางสาวณริน  สีนิน
2. นายทนงศักดิ์  หงษ์งาม
3. นางสาวพิมลวรรณ  ผลบุญเรือง
 
1. นางสาวสุจินดา  ทรัพย์สุนทร
2. นายอานนท์  เจริญสุข
 
44 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 10 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านในเมือง) 1. เด็กหญิงธรรมพร  บุญทั่ง
2. เด็กหญิงธีรนาฏ  เฒ่าบุตรศรี
3. เด็กหญิงสรัลนุช  เงินยิ่ง
 
1. นางสาวฉวีวรรณ   ตาลสุก
2. นางสุดยินดี  วังลังกา