สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 76 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงนภัสกร  พรมน้อย
 
1. นางศรีไพร  พระโบราณ
2. นางสมพิศ  ตันติเจริญการ
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 70.67 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  มาลา
 
1. นางจารุวรรณ  จันทร์ภิรมย์
2. นางวันเพ็ญ  กุลสุวรรณ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 46 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงขวัญชนก  สีตะโกเศษ
 
1. นางนันท์มนัส  ตันทอง
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 59 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงอวชิรญาณ์  เพชรใส
 
1. นางวิไล  สว่างศรี
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แซ่สง
 
1. นางวันเพ็ญ  กุลสุวรรณ
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นางสาวพิมลภัส  สินเพียง
 
1. นางสาวผกาพันธ์  สีสิน
2. นางสาวอรณัฐ  พึ่งช้าง
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงณฐอร  มีแก้ว
2. เด็กหญิงพรพิมล  พรมศิริ
 
1. นางจิราพร  แก้วแดง
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.66 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  วิลัยวรรณ์
2. เด็กหญิงเปมิกา  ลาดเลา
 
1. นางภัณฑิรา  จินตนา
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74.666 เงิน 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายภูวนาท  ดอนหม้อ
2. เด็กหญิงศดานันท์  เกษามูล
 
1. นายเจตน์สฤษฎิ์  เกียรติกุลวาทิน
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65.666 ทองแดง 20 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นายปรมินทร์  ซาซิโย
2. นายอธิกร  ป้องกก
 
1. นายอานนท์  มุ่งมาตร
 
11 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. นางสาวณัฐริกา  มีเณร
2. เด็กชายพัฒน์ชัย  บุดดา
3. นางสาวพิมพ์ชนก  เพชรมา
4. นายภาณุพงศ์  ทองย่น
5. เด็กชายภูตะวัน  ปั๋นจักร
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  มีอบ
7. เด็กหญิงวริษา  มีสุข
8. เด็กชายสรนันท์  วันเจริญ
9. นางสาวสายใจ  นิ่มทอง
10. เด็กชายเมฆา  คำเปลว
 
1. นางกรรณิการ์  อยู่เชื้อ
2. นายขจรศักดิ์  สุนลี
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นายจีระศักดิ์  กี่หมื่น
2. นายปวริศร  บัวช้อย
3. นายสุรวิทย์  แซ่แต้
 
1. นายถนอมศักดิ์  แปววัง
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 71 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เพชรรงค์เลี่ยม
2. เด็กหญิงนภัสกมล  พรมน้อย
3. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีสัง
 
1. นางประทีปทอง  เสาธง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงชนากานต์  กุคำ
2. เด็กหญิงธนัชชา  พุงลอย
3. เด็กหญิงลัดดาภรณ์  แพงพุทธ
 
1. นายเกณฑ์  จันทึง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 80 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายทัตพงศ์  จันทา
2. เด็กหญิงสุมินตรา  เกษรมาลี
3. เด็กหญิงอภัสรา  ฉลวย
 
1. นางวิลัยพร  สร้อยมี
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 81.33 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงณัฐธีรา  หาญรักษ์
2. นางสาวอาภารัตน์  หินทอง
3. นางสาวเพ็ญนภา  แลคำ
 
1. นางสุภาภรณ์  พรามพิลา
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 50.33 ชมเชย 58 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายพงษ์นที  จันทร์นวล
 
1. นางพัชรินทร์  หรีกประโคน
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายภูสิทธิ์  กรมทอง
 
1. นางศิรินภา  จันทบาล
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 13 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นายธนภรณ์  ยังคลัง
 
1. นางวาสนา  สมใจ
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 77.27 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายนพธิรา  จันทร์ประทีป
 
1. นางสาวพัฒน์สรณ์  ขวัญติง
2. นายเศรษฐพงศ์  ตั้งพานิช
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  สวยขุนทด
 
1. นางสาวพัฒน์สรณ์  ขวัญติง
 
22 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 81 ทอง 52 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายปวีณ์กร  แก้วจีน
2. เด็กหญิงภัทรฐิฬาร์  สระทองพิมพ์
 
1. นางนภาลัย  บุญกาวิน
 
23 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายชรินทร์ทร  กล้าวิทย์กรรม
2. เด็กหญิงณัฐกมล  มะลิวัลย์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประเสริฐ
4. เด็กชายธนากร  เชื้อชาติ
5. เด็กหญิงธันยกานต์  ทองสวย
6. เด็กชายธีรพงษ์  วิลัยวรรณ์
7. เด็กชายปกรณ์  อุดมพันธ์
8. เด็กหญิงพัชรพร  พิมพ์ศรี
9. เด็กหญิงลักษมีกร  ดียิ่ง
10. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุริสา
 
1. นางจีรภัณฑ์  ชาญศรี
2. นางนงลักษณ์  โสมอุปฮาด
3. นางเอื้อมอัมพร  ไทยประยูร
 
24 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 61.33 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 1. นายนิพัฒน์  สีเลื่อม
 
 
25 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงจีรพร  อยู่สมบูรณ์
2. เด็กหญิงวานิษา  บูรณทอง
3. เด็กชายอัครพล  คำชา
 
1. นางกัญญา  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นางศศินันท์  จันทร์เรือง
 
26 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กชายทินภัทร  เสนามา
2. เด็กชายธัชไท  ทรัพย์มาก
3. เด็กชายภาณุเดช  ใจกล้า
 
1. นางกัญญา  ศักดิ์ศรีท้าว
2. นายกิติศักดิ์  ศักดิ์ศรีท้าว
 
27 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 15 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นางสาวจุฑามาศ  ท้าวถา
2. นางสาวพนัดดา  กันยาประสิทธิ์
3. นายอัตชัย  สุขเจริญ
 
1. นางสาวชุติพัฒน์  จันทร์พิลา
2. นางสาวอรณัฐ  พึ่งช้าง
 
28 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงปรางทิพย์  จำนงค์ศรี
2. เด็กหญิงปาลาวี  วงษ์ชมภู
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โป้แล
 
1. นางมยุรี  ฟักฟูม
2. นางราตรี  คงรุ่ง
 
29 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 16 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นายกิตติพล  ท้าวเงิน
2. นายชนะกฤษณ์  สาบุญมา
3. นางสาวอรอนงค์  แก้วพิลา
 
1. นางสาวนิยมรักษ์  วันเนาว์
2. นางวรัญญา  สีนาค
 
30 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 65.667 ทองแดง 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 1. เด็กหญิงทิพย์ภาพร  ขวัญอ่อน
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  ราชอาจ
3. เด็กชายสุทธินันท์  รูปยัน
 
1. นางสาวกันทิมา  จันทร์สิทธิ์
 
31 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 70.667 เงิน 10 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 1. นางสาวกมลพรรณ  รุ่งเจริญ
2. นางสาวชลนีย์  สุนรี
3. นางสาวอัจฉรา  เพชรดี
 
1. นางวาสนา  สมใจ
2. นายวีระพงษ์  กองพรม
 
32 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 71 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยาคำ
2. เด็กหญิงพิชญาภา  ฉสวยแสง
3. เด็กหญิงหนึ่งนิรันดร์  ปานเดช
 
1. นางสาวจิตรลัดดา  แสงมณี
2. นายสุรเดช  น้อมมนัส
 
33 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย 1. เด็กหญิงกนกภัทร  ญานวัฒนสกุล
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  ญานวัฒนสกุล
3. เด็กหญิงมาริสา  บัวโรย
 
1. นายพัฒนากร  บุตรราช
2. นางเกตุวลิน  รักษาบุญ