สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 68.67 ทองแดง 25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงสุขฤทัย  มาถุง
 
1. นางณัฐิรา  พูนพิน
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 20 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวอัญชิสา  อวนใจราษฎร์
 
1. นางกันจนา  งิ้วแดง
2. นายญาณรพัฒน์  แก้วที
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 50 ชมเชย 45 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงวิรากร  สิงห์อ้อย
 
1. นางสาวณัฐชยา  จันทิ
2. นางสาววรางคณา  สิทธิวีระกุล
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 59 ชมเชย 68 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงณัฐิดา  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวณัฐชยา  จันทิ
2. นางสาววรางคณา  สิทธิวีระกุล
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกฤตติกา  บุษรา
 
1. นางณัฐิรา  พูนพิน
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 11 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายโกเมนทร์  สิงห์จันทร์
 
1. นางกันจนา  งิ้วแดง
2. นางสาวจิรัชยา  เจริญมณี
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  สุตาต๊ะ
2. เด็กชายวรากร  คำขาด
 
1. นางสาวเรณู  เมืองพรม
2. นางแสงพิไล  เสนาธรรม
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71 เงิน 71 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงพัชราพร  ม้าวิ่ง
2. เด็กหญิงศิราณี  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวเรณู  เมืองพรม
2. นางแสงพิไล  เสนาธรรม
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ฝาเรือนดี
2. เด็กหญิงอาทิพย์ตยา  นาพรม
 
1. นายพงษ์นรินทร์  สุธรรม
2. นายสุขสันต์  สุวรรณโคตร
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวกานต์สินี  แสนว่าง
2. นางสาวนฤนันท์  ตันแปง
 
1. นายฐิติกร  วาสนะตระกูล
2. นางสาวรุจิรัตน์  เลือดนักรบ
 
11 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  จับดี
2. นางสาวพรจรัส  คำลี
3. นางสาวมัลลิกา  มูลวัน
4. นางสาวลลิลธร  เสนานุช
5. นางสาววรรณภา  หมายชม
6. นางสาววัชรินทร์  บุญเพิ่มพูน
7. นางสาวศุภธิดา  ศรีอุดร
8. นางสาวสริตา  รักพงษ์
9. นางสาวอรพิชญ์  ศิริวิกวัฒนากุุล
 
1. นางสาวณภัสสรณ์  ขอบเงิน
2. นางนิลวิลาศ  แดนโพธิ์
3. นายวีระพล  แดนโพธิ์
4. นางสุกัญญา  ปัญโญ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กชายวีร์กวิน  ธนพูนประสิทธิ์
2. เด็กชายอดิศร  หน่อแก้ว
3. เด็กชายเกริกศักดิ์  ธิคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวีรพัชร์  เพ็ชรหาญ
2. นายสุขสันต์  สุวรรณโคตร
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายปรมัตถ์  มูลเมือง
2. เด็กชายปรมินทร์  ทองลาด
3. เด็กชายยงยุทธ  จันปาม
 
1. นายศุภกันต์  สุขรอด
2. นายสงกรานต์  พรมเวช
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายปฏิพัตร  ข้ามสาม
2. นายพงษ์ศักดิ์  พาทอง
3. นายวรนันต์  ปัญญานวล
 
1. นายจันทร์  มณีวรรรณ
2. นายเชาว์ลิต  สุดวังยาง
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. นายกองธรรม  นวเลิศเมธี
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กองติ๊บ
3. นายว่าที่ร้อยตรีวีรพัชร์  เพ็ชรหาญ
4. นางไพรวัลย์  สิทธิวีระกุล
 
1. นายดัด  ใจปัญญา
2. นายนัฐพงษ์  แก้วสมนึก
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62.67 ทองแดง 28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงวรัชญา  แรตสอน
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุธรรม
2. นายสุริยาวุธ  สีสด
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 22 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายอรรชระวิทย์  ขามโคง
 
1. นายจรัล  คำวิชัย
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 16 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายชาคริต  จักกิจ
 
1. นายผดุง  บุญชุม
2. นางเพ็ญศิริ  จันทวาด
 
19 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงวันทกานต์  ชื่นชม
 
1. นางปิยนาถ  สายยืด
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 73 เงิน 7 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. เด็กชายกฤษณเดช  เพชรวัชรนันท์
 
1. Mr.Chang  Guojun
2. นางสาวนฤมล  ศรีบุญเรือง
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวพิสินี  สุวรรณคีรียงค์
 
1. Mr.Chang  Guojun
2. นางสาวนฤมล  ศรีบุญเรือง
 
22 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 35 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร  สีใหม่
 
1. นางกัลยกร  ศิริวาท
 
23 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 59 ชมเชย 29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงพิชญา  ประสารยา
 
1. นางสาวณัฐชนัน  หมื่นโฮ้ง
2. นางสาวแอนจุลี  สารสิทธิยศ
 
24 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 20 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายเอกสิทธิ์  รอดขันเมือง
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  เลือดนักรบ
2. นางสุกานดา  ลาวัณย์ศิลป
 
25 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กชายธวัชชัย  วงศ์นันชัย
2. เด็กหญิงปุณญาพร   กุณะ
 
1. นางกมลชนก  ร้ายทุ้ย
2. นายอุเทน  ละอินทร์
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายธิติพงษ์  เวชวิกูล
2. เด็กชายนภัทรพล  จันทร์ดี
3. เด็กชายวชิระ  ประดิษฐ์
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายบุรัสกร  มาปัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  สมบูรณ์เถกิง
3. เด็กหญิงศุภนิดา  งามเขียว
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายชินวัฒน์  อนันตะ
2. นายรณกร  อ่อนช้อน
3. นายเสฎฐวุฒิ  ปันติ
 
1. นายกีรภักดิ์  ชัยลอม
2. นายผดุง  บุญชุม
 
29 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 4 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. นางคำผิว  ขุนเงิน
 
 
30 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายจันทร์  มณีวรรณ
 
 
31 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 11 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายธีปกรณ์   งามดี
 
 
32 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. นายนิพิฐพนธ์  สีนาคม
 
 
33 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 60 ทองแดง 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ขึมจันทร์
2. เด็กชายธีระเดช  เหล่าประเสริฐ
3. เด็กหญิงวรกมล  สุตาต๊ะ
 
1. นางกมลชนก  ร้ายทุ้ย
2. นางวรลักษณ์  เตจาคำ
 
34 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 63.33 ทองแดง 20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  หมั่นขีด
2. เด็กหญิงบุญยานุช  ธิเดช
3. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สีวัน
 
1. นางณัฐิรา  พูนพิน
2. นางวลัยนภกนิษฐา  กองเพ็ชร์
 
35 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขึมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประสารยา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ต่อพันธ์
 
1. นางสาวณัฐชยา  จันทิ
2. นางปริญญาภรณ์  ฝึกหัด
 
36 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64.333 ทองแดง 25 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงชลนิชา  รอสูงเนิน
2. เด็กหญิงบันฑิกา  ปัญญาศรี
3. เด็กหญิงพรนภา  มีจุ้ย
 
1. นางกันนิกา  วงศ์หงษ์
2. นางสาวพัชรีพร  จันทมา
 
37 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 12 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวกรวรรณ  ขัดเบาะ
2. นางสาวรัญชิดา  สีแก้ว
3. นางสาวอัญชนา  หงษ์สิบสอง
 
1. นางสาวชลธิชา  คำสนิท
2. นายเชาว์ลิต  สุดวังยาง
 
38 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 72 เงิน 6 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงกุลจิรา  ถิ่นโท
2. เด็กชายธนกร  จันทร์เสนา
3. เด็กหญิงสุนารี  ชัยชมภู
 
1. นางสาวฐณพร  สายอุต
2. นางภรณ์ชนัท  ชำนาญ
 
39 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  กาญจนฉวี
2. เด็กหญิงมาติกา  แก้วไหล
3. เด็กหญิงวาณิชา  หารัญดา
 
1. นางสาวจินดาลักษณ์  จำรัส
2. นางสาวพนิตอนงค์  วงศ์จันทร์แสง
 
40 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 78 เงิน 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงทิพาวรรณ  ปันดิ
2. เด็กหญิงปภานัน  สิทธิแสงชัย
3. เด็กหญิงวรินรำไพ  คาระโก
 
1. นางพึงฤทัย  กาศทิพย์
2. นางเบญจา  โชคอำนวยพร
 
41 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 62.667 ทองแดง 28 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญา  ขันคำ
2. เด็กหญิงบุณยานุช  สวนดอก
3. เด็กหญิงสุชานาถ  ธันวา
 
1. นายสุนทร  วงศ์ษา
2. นายอภัย  กำทอง
 
42 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 70.667 เงิน 6 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นางสาวธิภาพร  หงษ์ห้า
2. นายรุ่งอรุณ  จองแค
3. นางสาววิรากร  ยะกุณา
 
1. นายวรษา  จักรพันธุวงค์
2. นางเสาวลักษณ์  มณีขัติย์
 
43 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงธาริษา  สายอะโน
2. เด็กหญิงสวรส  โตทอง
3. เด็กหญิงสุกัญยา  หนุ่นสุก
 
1. นางกัลยกร  ศิริวาท
2. นางจริญญา  รัตนกันทา
 
44 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 68.333 ทองแดง 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย 1. เด็กหญิงตีรณา  พันเดช
2. เด็กหญิงบุษกร  มังคละคีรี
3. เด็กหญิงรัตตนาภรณ์  นนทะรา
 
1. นางสาวจิรัชญา  เวียงสาม
2. นางสาวแอนจุลี  สารสิทธิยศ
 
45 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายชาญวุฒิ  ชัยมีเขียว
2. นายนพวรรณ  จันเภา
3. นางสาวเบญจมาศ  แก่นท้าว
 
1. นายพงษ์พันธุ์  ยองใย
2. นางสุกานดา  ลาวัณย์ศิลป
 
46 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประทิศ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ต่างใจ
3. เด็กหญิงเวธนี  หนูคำ
 
1. นายสุรวัช  ศิริวาท
2. นายเกียรติศักดิ์  กันฉิ่ง
 
47 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายปริญญากรณ์  พัฒนะ
2. เด็กชายวายุ  อยู่ยืน
3. เด็กชายศุภกิตติ์  เรือนแก้ว
 
1. นายธนณัฐ  เลิศสัจจานุรักษ์
2. นายวินัย  เทียนทอง
 
48 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  ฉิมนอก
2. เด็กชายวชิราวุธ  พริบไหว
3. เด็กชายอรรถสิทธิ์  เจริญจิต
 
1. นายธนณัฐ  เลิศสัจจานุรักษ์
2. นายวินัย  เทียนทอง
 
49 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) 1. นายทรงพล  สอนมา
2. นางสาวศจีรัตน์  ถาหล้า
3. นายเศรษฐวุฒิ  หงษ์สามสิบเก้า
 
1. นางนิลวิลาศ  แดนโพธิ์
2. นายวีระพล  แดนโพธิ์