สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1. เด็กชายสุรพล  เต็มใจ
2. เด็กชายอิทธิพัทธ์  วันดี
 
1. นางธนัชพร  ขันมณี
2. นางวิรตา  อินจันทร์
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 70 เงิน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1. เด็กชายกมลภพ  จินดามณี
2. เด็กหญิงอภิญญา  ดาวแดน
 
1. นางทิพวัลย์  มโนรส
2. นางอัศนีย์พร  จันใจวงค์
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1. เด็กชายภูวดล  คำแก่นแก้ว
2. เด็กหญิงสุพัชชา  มั่งอุดม
 
1. นางประกายแก้ว  พร้อมพงษ์
2. นางปิยะธิดา  ดวงสาโรจน์
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1. เด็กหญิงปัณฑิตา  วันดี
2. เด็กชายพชรพล  อุดมศรี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  มุ่ยจาด
 
1. นางนภาภรณ์  เวียงนาค
2. นางมณิชยา  ประเสริฐสังข์
 
5 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง 1. นางแสงเดือน  ทวีสุข