สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กหญิงนิภาธร  น้ำชำ
 
1. นางธันวา  เกียรติการัณย์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 58.67 ชมเชย 34 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงเจตสุภา  จันทร์ยวง
 
1. นางสุจิตร  มาตรมนตรี
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 18 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวสุตาภัทร  อุตทิยะ
 
1. นางสุจิตร  มาตรมนตรี
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อุตสม
 
1. นายธนณัฐ์  สุรวงค์
2. นางเปี่ยมสุข  คันธมาทน์
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 90 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ฉิมภารส
 
1. นายธนณัฐ์  สุรวงค์
2. นางเปี่ยมสุข  คันธมาทน์
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงดาวประกาย  เกี๋ยงหนุน
 
1. นางสาวประทุม  แก่นแก้ว
2. นางวัธนานันท์  ขจรกิตติพิเชียร
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวกฤติกา  เทพรักษ์
 
1. นางพิชชาพร  กำทอง
2. นางวัธนานันท์  ขจรกิตติพิเชียร
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทุ่งสง
2. เด็กหญิงอุษานาถ  เหล่าศุภวณิชย์
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชาวรัตนพันธุ์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงจังคนิภา  วงศ์ปินะ
2. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ยานุธรรม
 
1. นางสาวดวงเดือน  ชาวรัตนพันธุ์
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วดำ
2. เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  วงค์สกุล
 
1. นายอนุรัตน์  ดวงต๊ะ
 
11 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวรวงทอง  ทองโชติ
2. นางสาวศิรินทิพย์  จันทร์ใส
 
1. นายรังสฤษฎิ์  เสนาธรรม
 
12 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงกัญจรัตน์  สายหยุด
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พรหมเมศ
3. เด็กหญิงจิตราวดี  รัตนบุตร
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ทะกาศ
5. เด็กหญิงรัตนาพร  เรือนเพ็ง
6. เด็กหญิงวราภรณ์  จุ่มสนอง
7. เด็กหญิงวราลี  ถิ่นหนึ่ง
8. เด็กหญิงศศิกานต์  จิตณรงค์
9. เด็กหญิงอัจจิมา  ศิริลักษณาวดี
 
1. นางสาวธกานต์  สมหมาย
2. นางผุสดี  นันทวิเชียร
3. นางสาวศิริพรรณ  จุลกาฬ
4. นางอัมพวัน  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
13 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงฐิติภา  พันธิจันทร์
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ศิริลักษณาวดี
3. เด็กหญิงวีรินทร์  มะโนโฮ้ง
4. เด็กหญิงสุธิดา  ภาวะดี
5. เด็กหญิงอภิญญา  ขันแก้ว
6. เด็กหญิงอมิตา  เข็มทอง
7. เด็กหญิงอรวี  แสนย่าง
8. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สะระมูลี
9. เด็กหญิงเพชรดา  สะเอียบคง
 
1. นายฉลองรัตน์  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
3. นางสาวสุวิภา  แก้วมา
 
14 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทรงกุล
2. เด็กชายธนพล  ชัยชนะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ลาภูเขียว
4. เด็กหญิงนิรภัฎ  แซ่ย่าง
5. เด็กชายปัญญาวัต  พรหมวัง
6. เด็กชายรัชพล  ปัญญาเหมือง
7. เด็กชายรัฐภูมิ  ข้ามสาม
8. เด็กชายวัชรพงษ์  เชียงปัญญา
9. เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วมา
10. เด็กหญิงศดานันท์  ใจยา
 
1. นางพันธ์ทิพย์  ขันคำนันต๊ะ
2. นางรุจิรา  จันทราภานุกร
 
15 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงกฤติยา  สมบูรณ์มา
2. เด็กหญิงชนากานต์  จักรแหลม
3. เด็กหญิงชนาภัทร   ม้าทอง
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  อวยชัย
5. เด็กหญิงทอฝัน  ศรีงาม
6. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ธุระกิจ
7. เด็กหญิงปาณิสรา  จันทรา
8. เด็กหญิงพุทธิดา  วชิระอัศกร
9. เด็กหญิงลลิตภัทร  กิสูงเนิน
 
1. นางผ่องพรรณ  แก้วดวง
2. นางศิริรัตน์  โพธิ์งาม
3. นางเกสรี  บรรเลง
 
16 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.3 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กหญิงกัญญาพรรณ  แซ่ผ่าน
2. เด็กหญิงกุลยาวี  สูงรันต์
3. เด็กชายจิรายุทธ  บุญศรี
4. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมโชติ
5. เด็กหญิงณัฐจิรา  คำภิลา
6. เด็กชายถิ่นไทย  อินจันทร์
7. เด็กหญิงธนพร   เกตุเวชช์
8. เด็กหญิงธัญยชนก  ภูคัง
9. เด็กหญิงพัชรพร  บุตรเสน
10. เด็กหญิงภัทรวดี  เสถียรสวัสดิ์
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  กวาวหก
12. เด็กหญิงวิธาวีร์  สังคลุน
 
1. นายพงษ์เกียรติ  เขื่อนรอบเขต
2. นางมัญชลา  มั่งมี
3. นางวรรณพร  ถิ่นสืบ
4. นางสาวศรัญญา  จันตา
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 54 ชมเชย 50 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ศิริมาตย์
2. เด็กชายนนทรัตน์  เทียมแสน
3. เด็กชายวิวรรธน์  เจริญบุญ
 
1. นายภูวนาถ  คณะนัย
2. นายวิษณุ   อ่องคำ
 
18 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กชายชานน  กลีบใบ
2. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โมรากุล
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เขื่อนเก้า
 
1. นางสาววิมล  ยาโม้
2. นางสาวอัมพิกา  ศรีใจวงศ์
 
19 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทาอิ
2. เด็กหญิงณัฐาภรณ์  ชัยมงคล
3. เด็กหญิงวริศรา  แก้วแสง
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
20 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายจีราวัฒน์  แก้วคำ
2. นางสาวพาฝัน  สวนโพธิ์
3. นายเฉลิมศักดิ์  เสร็จกิจ
 
1. นางปรียนันทนา  อินปรา
 
21 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กชายธนทัต  มูลเปา
2. เด็กหญิงรวิสรา  กาทองทุ่ง
3. เด็กหญิงลลนา  จันทร์กา
 
1. นางจิราพร  รสเข้ม
2. นางศิริลักษณ์  ใจเคลื่ิอน
 
22 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 1. เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ไชยสาส์น
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  คิดศรี
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะปัญญา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เทียมแสน
 
23 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กชายณฐพงศ์  ปันต๊ะ
 
1. นายชาติ  ตันกุระ
2. นายสัญญา  เสียงหวาน
 
24 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 9 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายเปรมินทร์  อุทธิยา
 
1. นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
 
25 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.33 เงิน 5 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง  อิ่มใจ
 
1. นางสาวรัฐติกร  จิรัฐตการ
 
26 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 82 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  คำวรรณ
 
1. นางสาวพรหมชนก  วันมูล
 
27 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายศุภกิตติ์  กาศทิพย์
 
1. นางสาววรรษพร  อินทรรุจิกุล
 
28 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 60.33 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงสุวีรยา  เหมืองทอง
 
1. นางลำดวน  ไตรทิพยากร
 
29 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 66.667 ทองแดง 21 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์โตทอง
 
1. นางจันทร์ทิวา  มีคำ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กชายชวกร  ศรีบ้าน
2. เด็กชายณภัทร  จิตพิสุทธิกุล
3. เด็กชายนพรัตน์  วันวิเศษ
4. เด็กชายภูวเดช  บุษบา
5. เด็กชายวงศ์พัทธ์  ศรีพันธุ์
6. เด็กชายวุฒิวงค์  กาเผือก
7. เด็กชายศิรสิทธิ์  นำลอง
8. เด็กชายศุภกร  อินปรา
9. เด็กชายศุภกฤต  ทะตัน
10. เด็กชายอนภัช  สนวา
 
1. นายนรินทร์  มีคำ
2. นางสาวปิยะนาฏ  บุญเสริฐ
3. นางศิริลักษณ์  ชาป่ง
4. นางสาวอัจฉรา  อินทรรุจิกุล
 
31 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงกนกพร  นาระเดช
2. เด็กหญิงพิชชาพร  คำโศรก
 
1. นางสาวปุุณยาพร  ชลทา
 
32 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 77 เงิน 73 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กหญิงชลธิดา  อินต๊ะเสาร์
2. เด็กชายปิยชาติ  หมื่นโฮ้ง
 
1. นางสาวปิยะนันท์  หงษ์ทอง
2. นางสาวอุบลวรรณ  จะเฮิง
 
33 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กชายกิตติวินทร์  ธนาชีวาพร
2. เด็กชายญาณภัทร  วังโพธิ์
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  นันทะ
4. เด็กหญิงทักษพร  ได้พร
5. เด็กชายธนกฤต  ขันเพชร
6. เด็กหญิงปัณฑิตา  สายทอง
7. เด็กหญิงภัทรพร  หนองหล่าย
8. เด็กชายภูวดล  ตันมิ่ง
9. เด็กชายศิวกร  ติสี่
10. เด็กหญิงอภิญญา  ประสม
 
1. นางนิรมล  คนบุญ
2. นางพัชรินทร์  สันป่าแก้ว
3. นางรัชดา  ถิ่นจอม
4. นางลำพู  จับจันทร์
 
34 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 86 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ผิวอ่อนดี
2. เด็กหญิงกมลวรรธน์  จีกัน
3. เด็กหญิงชญาภา  พิเคราะห์ผล
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  เสียงดัง
5. เด็กหญิงธาราทิพย์  ศฤงคาร
6. เด็กหญิงนวรัตน์  โชคประเสริฐ
7. เด็กหญิงนิรัชภรณ์  ปัญทอง
8. เด็กหญิงพรณัชชา  คำยวง
9. เด็กหญิงศิริพร  อยู่สำราญ
10. เด็กหญิงอังคณา  เขียวชอุ่ม
 
1. นางพัชรินทร์  ชุ่มเย็น
2. นางสาววารุณี  มหัปปานันท์
3. นางอัมพวัน  พงศ์วุฒิศักดิ์
 
35 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 89 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงธันยา  สารสม
2. เด็กชายสรวิชญ์  อินทยา
3. เด็กหญิงเกศษิณี  โสฬส
 
1. นางนันทนา  ธนานุศักดิ์
2. นางอัญชลี  อุปน้นไชย
 
36 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นายธัญญากรณ์  เพ็ญศรี
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญาเด่น
3. เด็กชายอมรพุทธ  ศุภกุลหาญ
 
1. นางสุณา  รัตนชีวพงศ์
2. นางสาวอัจจณา  เงาะหวาน
 
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวญาดา  สมร่าง
2. นางสาวนิรมล  ไชยสอน
3. นายพงศกร  ย่านรวีไพศาล
 
1. นางสุณา  รัตนชีวพงศ์
 
38 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 71 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. นางอุไรวรรณ  สุคันธมาลา
 
 
39 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. นางศุภมร  ชมภูมิ่ง
 
 
40 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 1. นางสาวจารุวรรณ   จันเลือน
 
 
41 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 38.89 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มาลา
2. เด็กหญิงณิชานันท์  เรือนคำ
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  โป่งคำ
 
1. นางกาบจันทร์  วงค์พุทธคำ
2. นางณัฐชยาภรณ์  ปิยะวรรณกูล
 
42 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กหญิงดวงฤดี  อนามัย
2. เด็กหญิงปาณิสรา  จักรทอง
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ภู่จันทร์
 
1. นางสาวรัชนี  ธงชัย
2. นางสาวเกตน์สิรี  ธนรัชต์กุลวงศ์
 
43 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 72.667 เงิน 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงธนาภา  สืบหงษ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ยอดคำ
3. เด็กหญิงสุทัตตา  ปินนิล
 
1. นายทรงวุฒิ  ไชยมา
 
44 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวจอมขวัญ  ชาติพจน์
2. นางสาวธนัชพร  อินทร์วงค์
3. นางสาวรัชนีวรรณ  นวลใจบุตร
 
1. นางกาญจนา  วังมณี
2. ดร.ปุญญาภา  ศรีวิชัย
 
45 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอบรู้
2. เด็กหญิงพรรณธร  สการ
3. เด็กชายเปรมณัฐ  ปลูกเพาะ
 
1. นางสาวรัชนี  ธีรประพฤทธิ์
2. นายเจษฎา  มาอุ่น
 
46 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 71.66 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงจิรประภา  หล่ายข้าม
2. เด็กชายณัฐภาส  หม่อนแก้ว
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  รัตนชมภู
 
1. นางสาวนิรมล  สมหมาย
2. นายมนูญ  กันยะมี
 
47 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายชญานนท์  อนุกูล
2. เด็กชายปัญญาพัฒน์  ทะนำปี
3. เด็กหญิงสิรีธร  บุตตะโยธี
 
1. นางณัชเพ็ญฤดี  กอบชัย
2. นายไอยเรศ  ถิ่นสุข
 
48 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70.33 เงิน 16 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กชายจักรภัทร  มะนะเวศน์
2. เด็กชายพลวัตร  เจริญพร
3. เด็กชายอานันทวีป  ใจโฮ้ง
 
1. นางพัชรียา  รัตนวงศ์
2. นางภิรมย์ลักษณ์  ติสระ
 
49 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 74.333 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยิ้มเอี่ยม
2. เด็กหญิงญาณิศา  มาอิ่น
3. เด็กหญิงธัญชนก  แก้วคร่ำทอง
 
1. นายฉลองรัตน์  ทิพย์สุวรรณ
2. นางสาวธัญวดี  ลือราช
 
50 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 76.333 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวปนัดดา  แก้ววิเชียร
2. นางสาวปุณยนุช  เสนาธรรม
3. นางสาวพัชรีพร  ทิคำ
 
1. นางพิมพ์พรรณ  พรหมศิริแสน
2. นางสาวมยุรฉัตร  ผิวอ่อนดี
 
51 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 1. เด็กหญิงพิชญ์สินี  ทิพย์ทวี
2. เด็กหญิงพีรดา  สมรูป
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  กันทะวงค์
 
1. นางสาวณัฐกา  สินธุคำ
2. นางดุษฎี  ลำใย
 
52 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 49.333 เข้าร่วม 13 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แต้สุจิ
2. นางสาวณัฐกานต์  สันป่าแก้ว
3. นางสาวมโนราห์  แสนย่าง
 
1. นางสาวอัจนา  อุปมาลี
 
53 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 1. เด็กชายณัฐพล  หนูสุข
2. เด็กชายธนภัทร  วงศ์ศาลา
3. เด็กหญิงโชตินภา  เกสร
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  กวางใหม่
2. นายวิโรจน์  วาภิไหว
 
54 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 75 เงิน 4 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. เด็กชายพงศกร  แสงกล้าเกริกสกุล
2. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองติ๊บ
3. เด็กหญิงสุภัทรสรา  อยู่เย็น
 
1. นางสาวทิษรฌยา  ให้พร
2. นางประไพวรรณ  ละอินทร์
 
55 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 81.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวจุฑานาถ  ตนาวรรณ
2. นายทศพล  คชสินธุ์
3. นายวีรพงษ์  ใจธิ
 
1. นางสาวฑิตยา  ใจมั่น
2. นางสาววนิดา  ดอกหอม
 
56 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 67 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กชายณัฐปกรณ์  ด่านตระกูล
2. เด็กหญิงทิพย์วารี  สีแดง
3. เด็กชายศิรวัฒน์  เจริญมีสุขโภคัย
 
1. นายพรเทพ  เรือนคำ
2. นางอุดมลักษณ์  อุ่นอารมย์
 
57 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 59.667 ชมเชย 10 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวจรวยพร  จำปาทอง
2. นางสาววีรยา  คำกล่อม
3. นายสราวุฒิ  เขื่อนเก้า
 
1. นางสาวพิกุล  ถิ่นหลวง
2. นายสง่า  ศรีจันทร์ดี
 
58 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  น้อยภัยเมือง
2. เด็กชายพงศ์ภัค  สูงรันตฺ์
3. เด็กชายพีรภาพ  พยาแก้ว
 
1. นางสาวศิจนันท์  พันธุ
2. นางสาวสิดาพร  บุตรชา
 
59 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 12 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 1. นางสาวอภิชญา  ปะคำ
2. นางสาวอภิภาวดี  นันทะวัง
3. นายอรรถกร  ธนัญชัย
 
1. นางณัฐหรรษกานต์  เอื้ออภิญญกุล
2. นายรังสฤษฎิ์  เสนาธรรม