สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นายจตุเทพว์  หมื่นโฮ้ง
2. นางจุฬาลักษณ์  บัวชุม
3. เด็กชายธมล  ครองสุข
4. นางสาวอนุธิดา  ยาวิละ
 
1. นายจตุเทพว์  หมื่นโฮ้ง
2. นางจุฬาลักษณ์  บัวชุม
 
2 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 82 ทอง 7 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงธนภัทร  ไร่นากิจ
2. เด็กชายศุขะศิลป์  อินสมวงค์
 
1. นางธาวินี  พงศ์ศักดาพรรณ
2. นางพีรยา  เพ็งเพชร
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 77 เงิน 73 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายชินภัทร  ทะตัน
2. เด็กหญิงพิชชานันท์  จอมพรวญ
 
1. นางธาวินี  พงศ์ศักดาพรรณ
2. นางพีรยา  เพ็งเพชร
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงกนกพร  ดอกจำปา
2. เด็กหญิงพิยดา  วังกาวี
3. เด็กชายวิชญ์พล  มาอุ่น
 
1. นางสาวมาริสา  อุดมผล
2. นางอังคณา  สมุทรเพ็ชร
 
5 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.67 ทอง ชนะเลิศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง 1. นางแสงเดือน  สัตยสุนทร
 
 
6 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. นางธาวินี  พงศ์ศักดาพรรณ
 
 
7 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 50 ชมเชย 14 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  คำเขียว
2. เด็กหญิงภัทรพิชชา  หมื่นจับปู
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สุทธนะ
 
1. นางสาวมาริสา  อุดมผล
2. นางสาวไพลิน  ผลมี