สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. นายนวพล  ยศเลิศ
2. นางมณีรัตน์  หงษ์คำ
3. นางสาวรัติวดี  ศรีบุญ
4. เด็กหญิงอรุโณทัย  สมจิตต์
 
1. นางงามจิตร  แกล้วกล้า
 
2 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 81.333 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุเกษม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญพึ่ง
 
1. นางสาวพัชราพร  ธิราช
2. นางสวิชญาพร  ถุงพลอย
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 92 ทอง 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. เด็กชายกฤษณะ  สุขวาจา
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ขึมจันทร์
 
1. นางสาวรัตน์ชิญา  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวอาทิตยา  ชุ่มใจ
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สีสวัสดิ์
2. เด็กชายกรวิทย์  มะโนวร
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงสว่าง
4. เด็กหญิงทักษพร  พลอินต๊ะ
5. เด็กชายธนวรรธน์  สืบจ้อน
6. เด็กชายนันทภพ  บุญยืน
7. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ชะลูด
8. เด็กหญิงสรัญญา  แก้วณะ
9. เด็กชายสุภทัต  ศรีสัตย์ชยะ
10. เด็กหญิงอินทิรา  เทพเปียง
 
1. นางสาวกาญจนา  งามดี
2. นายตราวุธ  พันธุเวช
3. นางวิลาวัลย์  คำเหลือง
4. นางสาวอัจฉรา  วิอุ่น
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. เด็กหญิงณิชฐกานต์  ถุงคำ
2. เด็กชายธนกร  มั่งมีธนวัฒนา
3. เด็กหญิงอิษยา  ถุงพลอย
 
1. นางธนิเนตร์  วงค์เนาวรัตน์
2. นางศิราณี  อุตส่าห์
 
6 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 78 เงิน 4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. นางนารดา  มั่งมีธนวัฒนา
 
 
7 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 60 ทองแดง 11 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย 1. เด็กหญิงศศินิภา  บุญคง
2. เด็กหญิงศิรประภา  ดวงต๋า
3. เด็กชายอัครชัย  กันทะฟู
 
1. นางธัญกมล  เกษียร
2. นางนันทิดา  ดวงจันทร์