สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลห้วยอ้อ จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายสุกฤษ   ธิงาเครือ
 
1. นางสาวศรัญญา   ค้าไม้
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสุข
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 56 ชมเชย 42 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายอนุรัตน์  มะโนมูล
 
1. นางสาวศรัญญา   ค้าไม้
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสุข
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 57 ชมเชย 74 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปลากุล
 
1. นางสาวศรัญญา   ค้าไม้
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   บุญสุข
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  นาระต๊ะ
2. เด็กหญิงเพชรไพลิน  เฮงษฎีกุล
 
1. นางสาวพรนิภา  เครือแก้ว
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.66 เงิน 44 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายจตุรภัทร   มะนุ่น
2. เด็กชายนฤนาท  พลอินต๊ะ
 
1. นายปุญฒิภัทร  กุดนาน้อย
 
6 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ    
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  แคฝอย
2. เด็กชายปิติภัทร  จิตอารี
3. เด็กชายอภิรักษ์  คำจันทา
 
1. นางวันวิสาข์  จักรพรรดิ์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู
2. เด็กหญิงรัตนรัตน์  กาวี
3. เด็กหญิงละมิตา  นันตา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอริสรา  ทะทอง
2. นางสาวเจนจิรา  จอมใจ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายพีระ  ขันติ
 
1. นายรวีวิทย์  สอนธรรม
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 59 ชมเชย 43 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงเอมิลี   ฮอร์แมนสดอร์เฟอร์
 
1. นางสาวนิศารัตน์  วงศ์กองแก้ว
2. นางสาวพิชชานันท์   ตุ้ยเต็มวงค์
 
11 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายเตชิน   รินก๋อง
2. เด็กหญิงเมธาพร  ปันเครือ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรุ่งนภา  กาวีจันทร์
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1. เด็กชายกัญญาภรณ์  สายตา
2. เด็กชายธนชาติ  พงษ์ไพร
 
1. นางวราพร  ฝั้นมงคล
2. นางสาวอลงกต  ไชยขันแก้ว
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 78 เงิน 68 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายคณิตศร   ดอกผึ้ง
2. เด็กหญิงจรรย์อมล  เครืออินทร์
 
1. นางสาวจันทนา  ปูชาย
 
14 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1. เด็กหญิงกชมน  จรรยา
2. เด็กชายคทาธร  แก้วโมลา
3. เด็กชายชินพัฒน์  กุดนาน้อย
 
1. นางกำไร  กันอินทร์
2. นางสาวบุญทิน  นาระกันทา
 
15 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. เด็กชายปกรณ์  หล้าเมือง
2. เด็กชายสุรชัย  ตันสุข
3. เด็กหญิงเพชรระริน  บัณฑิตจรัส
 
1. นางสาวกมลชนก  แก้วเสริม
2. นางสาวณฐพร  ส่องสี
 
16 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลห้วยอ้อ 1. นางวราพร  ฝั้นมงคล
 
 
17 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66.33 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. นางอมรรัตน์   เฮงษฎีกุล
 
 
18 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 62.67 ทองแดง 9 โรงเรียนเทศบาลบ้านห้วยอ้อ 1. นายศรัญญู  ชมภูเทพ