สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลวังชิ้น จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 77 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กหญิงภัสทาริกา  อินทะนิล
 
1. นางสาวชุติมา  วรรณวงศา
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กหญิงกมลชนก  ม้าวมาเมือง
2. เด็กหญิงอัญชิสา  มหาวัน
 
1. นายสุริยา  อินปัญญา
 
3 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 75 เงิน 16 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กชายจักรภัทร  หวันแลบ
2. เด็กหญิงธัญชนก  เตจ๊ะพิงค์
3. เด็กชายธีรภัทร  มังป๋อง
4. เด็กหญิงนพธีรา  แก้วบังวัน
5. เด็กชายพงค์ศิริ  ต๊ะสา
6. เด็กชายพีรณัฐ  รัตนแสง
7. เด็กหญิงภัครธิดา  อุดสิงห์
8. เด็กชายวชิรวิทย์  ใจก๋องแก้ว
9. เด็กหญิงวรัชยา  ใจก๋องแก้ว
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  สีกันทะ
 
1. นายนนทกานต์  คำกุ้ม
2. นางสาววราภรณ์  แก้วกันต์
3. นายเวหา  จีทา
4. นางสาวแวววีณา  โนราช
 
4 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กชายกฤตนัย  แก้วคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิใจยา
 
1. นางมาลี  วิใจยา
 
5 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 1 เข้าร่วม 31 ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กชายธนรัตน์   แปงขา
2. เด็กหญิงอริสา  เบนลากูทิ
 
1. นางสาวทัศนียา  ปารัว
2. นางสาวสุพิชญา  สุขธนาบูรณ์
 
6 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 75 เงิน 82 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมคำซาว
2. เด็กหญิงฐราวดี  เสนคราม
 
1. นางสาวกชพร  คำมาวงศ์
 
7 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสนกันทะ
2. เด็กชายปกรณ์  นามูล
3. เด็กชายสิปกร  ยาไหว
 
1. นางประทุมทิพย์  ปวงมณี
2. นางสาววิภารัตน์  คำน้อย
 
8 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. นายอันนวัฒน์  จันทรโชติสกุล
 
 
9 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 70 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวังชิ้น 1. เด็กหญิงนลินนิภา  อินนารี
2. เด็กหญิงประโลมจิต  ปาแสน
3. เด็กชายศุภกฤต  เครือคำ
 
1. นางสาวกันนยาลิน  สุขธนาบูรณ์
2. นางนงเยาว์  ภานุวัฒนกุล