สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 77 เงิน 22 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทาอิ
 
1. นางสาวจีราวรรณ  บัวอิน
2. นางสาวพยอม  เมฆอากาศ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 9 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 1. นางสาวขนิษฐา  พนาบัณฑิต
2. นางสาวนิภาภรณ์  ใจนนถี
3. เด็กหญิงพัณณิตา  พนาบัณฑิต
4. นายวิศวกรณ์  โนรินทร์
 
1. นายสหชวโรจน์  งามขำ
 
3 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 79.33 เงิน 12 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 1. เด็กหญิงบุญญกานต์  สัจจมงคล
 
1. MissCharise Ann  B. Baynosa
2. นางสาวปฐมาวดี  ทิศป้อง
 
4 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 1. เด็กหญิงชลธิชา  รักษาศร
2. เด็กชายณภัทร  โพธิ์อินทร์
3. เด็กชายพีรภัทร  ชัยชมภู
 
1. นายธีรพงศ์  สายคำ