สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 59 ชมเชย 34 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงรัญชิตา  จิรอดิศัยถาวร
 
1. นายยุทธพงษ์  ศิริแก้ว
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 65 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ปลื้มอารมณ์
2. เด็กหญิงชญาดา  กนกสุมนกุล
 
1. นางทัศนวดี  กรรณิกา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงลักษิกา  ไพรมงคลเลิศ
2. เด็กหญิงอริสา  ปรีชญาเมทนีกุล
 
1. นางสาวสุพรรณิกา  ศิริ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กะหมื่อแฮ
2. เด็กหญิงนมินทร์วรา  วนาลัยธำรง
 
1. นางสาวญาติกานต์  มณีโชติ
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 15 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. นายณัชญ์พิสิษฐ์  เจริญสุข
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ตาแก้ว
3. นางสุนันทา  สุภาวสิทธิ์
4. นางสาวอารยา  ตาแก้ว
 
1. นางฉันทนา  วงค์โต
2. นายณัชญ์พิสิษฐ์  เจริญสุข
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 56 ชมเชย 45 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงชนาพร  เกศเหล้านพคุณ
 
1. นางสาวอัจฉราลักษณ์  จตุพร
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 19 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กชายคมชาญ  ฤกษ์โสภา
 
1. นางสาววรัญญา  อุ่นนันกาศ
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 24 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กชายจีรศีกดิ์  จิรนันท์พิมุข
 
1. นางสาวสุมิตตรา  แสงแก้ว
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 57.333 ชมเชย 30 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงรุจิรดา  กนกสุมนกุล
 
1. นางสิริพร  สมศักดิ์
 
10 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 82.666 ทอง 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงกชกร  บุญทา
2. เด็กชายสมเกียรติ  บุญแปง
 
1. นางสาวพลอยปภัสร์  ภู่สาระ
2. นางสาวอังวรา  ว่องไว
 
11 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  มาป้อม
2. เด็กชายเตชินท์  สุจา
 
1. นางศิรภัสชญา  โพธิ์เนียม
 
12 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  อุปนันท์
2. เด็กชายณัฐพร  หมู่ปาน
3. เด็กหญิงธนวรรณ  กลหิรัญ
 
1. นางสาวสุกันทา  ประครองกิจ
2. นางสุนันทา  สุภาวสิทธิ์
 
13 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 50 ชมเชย 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กชายญาณวุฒิ  ซ่อนกลิ่น
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ไม่มีชื่อสกุล
3. เด็กชายเผ่าพงศ์  ปรีชญาเมทนีกุล
 
1. นางสาวนันทพร  คำสะอาด
2. นางสาวสุดาทิพย์  ราษฎร์ปิติสุข
 
14 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 65.67 ทองแดง 18 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงณัฐ  หมายแดง
2. เด็กหญิงลวิตรา  บุญสุข
3. เด็กหญิงสุจินดา  มณีภัคดี
 
1. นางวลัยลักษณ์  ผาติจิรโชติ
 
15 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 32 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงพิชญ์ฌาพัทธ์  โสภณเชาว์กุล
2. เด็กชายฤทธิ์ชัย  เมฆอากาศ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เนียรวิชัย
 
1. นางอมรรัตน์  ต๊ะอุ่น
 
16 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 29 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านจองคำ 1. เด็กหญิงชมพูนิก  มงคลธนากุล
2. เด็กหญิงศุจินธรา  ศุภชีพชุติกาญจน์
3. เด็กหญิงอัญชลี  อินทจักร
 
1. นางเหมือนฝัน  มีทรัพย์