สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กหญิงณัฐยาน์  อ่อนคำ
 
1. นางสาวนันทิยา  นิมงคล
2. นางนิชนันท์  สุวรรณบุษย์
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงธนนันท์  ศิลปนันท์
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นายธนัติ  ไม่มีชื่อสกุล
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 58 ชมเชย 37 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยาภรณ์  ณ น่าน
 
1. นางณัฐริกา  ณ น่าน
2. นางสาววรรณา  สิทธิมงคล
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 19 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  อาฟู
 
1. นางณัฐริกา  ณ น่าน
2. นางสาววรรณา  สิทธิมงคล
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เกษทองมา
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวพิชชาภา  ธานะ
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.66 เงิน 61 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กหญิงจรรยมณฑน์  มะโนธรรม
2. เด็กชายภูรินทร์  อายะบุตร
 
1. นางฐานิดา  แก้วพรหมมา
2. นายอุดม  แสนทวีโภคทรัพย์
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ทรัพย์มงคลรุ่ง
2. เด็กชายเตชินท์  ส่างเงิน
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวนรมล  ศรีจันดา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์สุวาณิชย์
 
1. นายยงยุทธ  ประวีณชัยกุล
 
11 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวคำหลาว  ลุงยอด
2. นายณัฐวุฒิ  รติกาญจนสุขกุล
3. นางสาวนันทิกานต์  มุ่งจิต
4. นายพงษ์ดนัย  ล่ำดี
5. นางสาวพรธิรา  ยอดเชิงฉลาด
6. นางสาวพิชญา  ชมคำ
7. นายวรรณชัย  สายธารนพรัตน์
8. นายศรายุธ  วิชิตสุทธิกุล
 
1. นางสาวศิริลักษณ์   หมุดเชื้อ
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 30 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กชายชวนากร  แก้วใสยะ
 
1. นางวรรณทร  แสงโรจน์
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 17.66 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวจริญญา  มณีรัตน์
 
1. นายนพดล   อริยา
 
14 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายพัชรพล  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางเยาวลักษณ์  มาส้มซ่า
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 92 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กชายธนภัทร  ปวีณาภรณ์คุณ
 
1. นางสาวละมัย  บุตรศรี
2. นางสาวสัญธิชา  บุุญธรรม
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 25 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงอภิญญา  ขจรภัทรกุล
 
1. นายศิริวัฒน์  ชำนาญ
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวขนิษฐา  หม่องนิล
 
1. นางสุปรียา  หีบแก้ว
 
18 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 90 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) 1. เด็กหญิงปริชญา  ดีพรหม
2. เด็กชายภาสกร  ปลื้มหทัยทิพย์
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  ปัจโย
2. นางดรุณี  วนากมล
 
19 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 78 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) 1. เด็กหญิงกมลณิชา  วิเศษนันท์
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อุสวะโสภากุล
3. เด็กชายนิชชพัณณ์  รวมสุข
4. เด็กชายนเรนทร์  สร้างสรรค์
5. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อ่ำกลิ่น
6. เด็กชายพงษ์ชัยพัฒน์  สุวรรณประเสริฐ
7. เด็กชายภูบดินทร์  พจน์มณีไพฑูรย์
8. เด็กหญิงวรารัตน์  ฝังนิล
9. เด็กหญิงศศิภา  โสภาเพ็ญทรัพย์
10. เด็กชายอัครเดช  วากยะศิลป์
 
1. นางชยุดา  โตริ
2. นางสาวสุพิชชา  ปิ่นแก้ว
3. นางเย็นทิพย์  สร้อยสถาพร
 
20 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) 1. เด็กชายณัฐภัทร  สร้อยสถาพร
2. เด็กหญิงบุญญิสา  โสตยิ้ม
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงค์สิงห์
 
1. นางสาวจันทิกา  มูลสุข
2. นายมนต์ตรา  พิชวงค์
 
21 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 71.67 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) 1. นางปาริชาติ  จันทราภัย
 
 
22 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางณัฏฐพร  มินานนท์
 
 
23 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 68.33 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กหญิงกิตติกา  นิยมรัตน์
2. เด็กหญิงณิชภัทร  จตุแสน
3. เด็กหญิงพิจิตราพร  สุปัญญาวิโรจน์
 
1. นางจันจิรา  จริยา
2. นางนิชนันท์  สุวรรณบุษย์
 
24 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 70.333 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวขวัญฤทัย  เต็งอินทร์
2. นางสาวพงษ์ภารัตน์  เชาว์เลขา
3. นางสาวสุธาวัลย์  ตวงลาภทวีกิจ
 
1. นางน้ำทิพย์  อิทธิศักดิ์ธนเดช
 
25 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวนุชวรา  วนคีรีพิทักษ์
2. นางสาวอารียา  เพชรประดับ
3. นางสาวแก้วกานดา  สุวรรณประชิน
 
1. นายมนตรี  พิชตาพาณิชย์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ภู่ตระกูล
 
26 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงขวัญณัฐทิชา  กิจบำรุง
2. เด็กหญิงศตพร  รักษาสุขจิตร
3. เด็กชายศักดิ์พล  ไชยวงค์
 
1. นายวัชรพล  ณ น่าน
2. นางสาวเยาวภา  สุภาภรณ์
 
27 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.333 ทองแดง 8 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวปนัดดา  บุญผ่อง
2. นางสาวยอดขวัญ  จันทร์วิลัย
3. นางสาวสุวภัทร  ธัญภาคย์ถาวร
 
1. นางสาวพิชญา  สิงห์แก้ว
2. นายวัชรพล  ณ น่าน
 
28 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 64.333 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กหญิงญาณภัค  สืบตระกูล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวดี
3. เด็กหญิงภรณ์ธิตา  ต้นธิสา
 
1. นางสาวพิมล  ธนกรสกุล
2. นางสาวเมษา  ชมภูพันธ์
 
29 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา) 1. เด็กชายณัฐชนน  ณ น่าน
2. เด็กหญิงพอเพียง  วนากมล
3. เด็กชายภัทรดนัย  สุวรรณการ
 
1. นางสาวละมัย  บุตรศรี
2. นางสาวสัญธิชา  บุุญธรรม
 
30 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 73.667 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. เด็กชายจักรินทร์  ปันคำ
2. นายพันยุทธ  นนท์ซี
3. นายอดิศัย  เติมสวัสดิ์เสนี
 
1. นายทวีศักดิ์  จตุแสน
 
31 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71.667 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน 1. นางสาวกรรณิการ์  ไพบูลย์
2. นางสาวจีรณา  ไพรหอมรื่น
3. นางสาวนภสร  แสนทวีโภคทรัพย์
 
1. นายปุญญพัฒน์  วนาสินสมบูรณ์
2. นางสาวสายพิณ  งามสนิท