สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 71 เงิน 9 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) 1. เด็กหญิงกชกร  ชวอนันต์กุล
2. เด็กหญิงจันจิรา  ไฝ่แดนไพร
3. เด็กหญิงชนาทิพย์  ขวัญศรัทธา
4. เด็กหญิงนภาพร  นิ่มนวลสิงขร
5. เด็กหญิงอังคณา  บุญญาคุ้มโชค
6. เด็กหญิงเมธินี  อาภรณ์เลิศกุล
7. เด็กหญิงเสาวภา  อนุสรณ์สถิตย์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  จตุแสน
2. นายณฐกร  ยอดเพชรดิ์
3. นางสาวระพีพรรณ  อหริพ่าย
4. นางสาวศิรินภา  ชุมภู