สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวพลอยไพลิน   ทองคำเปลว
 
1. นางสาวทิพรดา  เนียมหวาน
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์   นุ่มดี
2. เด็กชายติณณภพ  ศรีเดช
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 12 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวฐิดารัตน์   แหยมเปรมปรี
2. นางสาวศิวาพัชร์  โคตะมะ
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
 
4 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   การภักดี
2. เด็กหญิงกัญญ์ชิสา   ดุรงค์ภูวนันท์
3. เด็กหญิงปีย์รดา   ขัตติวงษ์
4. เด็กหญิงพรทิพย์   ต้อยเรียง
5. เด็กหญิงพิมพิพัฒ   ทองคำ
6. เด็กชายภูสิทธิ์  รัดถาดา
7. เด็กหญิงมรกต   เงินเนตร
8. เด็กหญิงมาริศา   รักใคร่
9. เด็กหญิงวริศรา   เนรมิตร
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
5 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นายจารุวัฒน์   จันทร์ศรี
2. นางสาวณัฐชา   นุสเส
3. นางสาวปรางค์ทิพย์   กลิ่นหอม
4. นางสาวพัณณกานต์   ทองสมัย
5. นางสาวศุภจิรา   จันพุฒ
6. นางสาวสุธิดา   จิตอามาตย์
7. นางสาวอธิติยา  เกิดทิพย์
8. นางสาวอรัญญา   วงศ์บุญมา
9. นายเอกลักษณ์   เขาอิน
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
6 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 86.3 ทอง 11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นายกันตพงศ์   ธัญญเจริญ
2. นายชยาทิต   เอนกอนันต์
3. นายณัฐพล   ทองลิ่ม
4. นางสาวดวงกมล   ปัญญา
5. นางสาวธาดารัตน์   ชุมภู
6. นายบุญพาชัย   แจ้งอิ่ม
7. นางสาวประภัสสร  ยันประเวศ
8. นางสาวพรรณวษา   อินทร์จันทร์
9. นางสาวลัดดาวัลย์   อุตะมะ
10. เด็กชายอนุสรณ์  ทาวัง
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
7 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกุลธิดา   ปั้นตระกูล
2. นางสาวธัญญารัตน์   ศรียาภรณ์
3. นางสาวปนัดดา  คำภาสี
4. นางสาวปานตะวัน   กันถาด
5. นายพัชรพล   มาน้อย
6. นางสาวศุภลักขณา   มีผล
7. นางสาวสุณิษา  ประมาณ
8. นางสาวสุธิมา   สุขอิ่ม
9. นางสาวอรอนงค์   เส็งสุขสุวรรณ์
 
1. นายกิตติพงษ์  ป้อมเสมา
2. นางสาวอรวรรณ  สังเที่ยง
3. นายเลอพงศ์  กัณหา
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 21 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายวิชัยยุทธ   ฉัตรชัยสุริยา
 
1. นายณัฐวัฒน์  ชัยมงคล
2. นางมุทิตา  ทองรักษ์
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวติณณา  น้ำหนัก
 
1. นายณัฐวัฒน์  ชัยมงคล
2. นางมุทิตา  ทองรักษ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กหญิงศิริวัณ   พลกระโทก
 
1. นางสาวธีรารัตน์   ชีวสิทธิยานนท์
 
11 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวกมลฉัตร   ศรีนาก
 
1. นางสาวธีรารัตน์   ชีวสิทธิยานนท์
 
12 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวชฎาพร   ทองภูธร
 
1. นางสุรีย์พร  อิกเวโอโคโล
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 80 ทอง 14 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายจิรพันธ์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายรธิพงษ์  แซ่จ้าง
3. เด็กชายวิศรุต  แสงเรือง
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นายธนะภัทร  วิเศษกุล
2. นายธนากร  ผิวผ่องจันทร์
3. นายสิรดนัย  โตรี
 
1. นายชัยรัตน์  เกษอุดมทรัพย์
 
15 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.667 เงิน 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. นางสาวธัญชนก   แสงอะโน
2. นายวัชรพล   กำหยุก
3. นางสาวเบ็ญจมาพร   สมวาที
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ธันทาคม
2. นางสาวรุ่งนภา   พันทอง
 
16 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 9 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร 1. เด็กชายกฤษณพล   ประเสริฐอุดมศักดิ์
2. เด็กหญิงกันธิชา   คุ้มเณร
3. เด็กหญิงวิราวรรณ  ภูครองทุ่ง
 
1. นางพิณทิพย์  ทองมหา
2. นายวีระ  น้อยจ้อย