สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 74 เงิน 28 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงพิชนารถ  พุ่มทุเรียน
 
1. นางพรจิตร  นาคนาม
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงยลรดี  เสาวรส
 
1. นางอังคณา  พึ่งพัก
 
3 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. นางสาวสุพิชชา  วีระคำ
 
1. นางอังคณา  พึ่งพัก
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 38 เข้าร่วม 80 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ไม้หอม
 
1. นางพรรณทิพา  ศรีอุดม
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เชื้อคำฮด
 
1. นางพรจิตร  นาคนาม
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 5 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกิตติญา  ดอนไพวัลย์
 
1. นางสาวมณฑา  แก้วทอง
2. นางสาวอภิญญา  กลางหล้า
 
7 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 10 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. นางสาวณิชารีย์  ตรีกิดากร
 
1. นางสาวมณฑา  แก้วทอง
2. นางสาวอภิญญา  กลางหล้า
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86.33 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงบุรัสกร  ทรายหมอ
2. เด็กชายปะแอ  -
 
1. นายธานินทร์  พิลึก
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86.66 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1. เด็กหญิงชญาดา  มูลอามาตย์
2. เด็กชายธีรเดช  นาทุ่งมน
 
1. นายธานินทร์  พิลึก
 
10 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. นางสาวน้ำผึ้ง  บัวเย็น
2. นางสาวสุพัชญ์  เพียรรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤตกร  ยาแก้ว
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1. นายณัฐพงศ์  สังข์ทัศ
2. นายนาวิน  กาวีระ
3. นายสุธิราช  บุญสติ
 
1. นายกลยุทธ  เปียอยู่
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขวัญยืน
2. นางสาวพรนภา  ผิวพรม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  วิยาภรณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  ปิ่นทอง
2. นายประชาเล็ต  เฉยเทิบ
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 76.33 เงิน 4 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) 1. เด็กชายแจ๊ค ดีรันดร์   บัทเลอร์
 
1. นางสาวกฤษณี  สำเนากลาง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.67 เงิน 7 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. เด็กชายภาคิไนย  ขำมี
 
1. นางสาวพิมลมาศ  มงคลการ
2. นางเพชรดา  แนบเนียน
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 6 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. นายธีราวุฒิ  ช้างอ่ำ
 
1. นางสาวพิมลมาศ  มงคลการ
2. นางหนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 21 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชกร  ทองอยู่
 
1. นางวิณัฐตา  จันทร์รอด
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนเทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชัชชญา  คุณานุรักษ์กิจ
 
1. นางสาวชนารดี  อ้นมะณี
2. ว่าที่ร้อยตรีอำพล  พรมศิริ
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 19 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. นางสาวภูพิงค์  พิณเมืองทอง
 
1. นางสาวกชกานต์  แสงอธิวัชร์
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 1. นายกิตติกานต์  แต่งเสียน
2. นายวชิรศักดิ์  ราชสุภา
3. นายโยฮัน  โพธิ์ไพจิตร
 
1. ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย  พิกุลทอง
 
20 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.667 เงิน 9 โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงจิตรสุภา  ทองสีสังข์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  รัตนเมือง
3. เด็กหญิงศศิธร  โพธิยานนท์
 
1. นายบวงสวง  น้อมเศียร
2. นางสาวสุกานดา  ยางศรี
 
21 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชากังราววิทยา(อินทร์ - ชุ่ม ดีสารอุปถัมภ์) 1. นางสาวนโรชา  สาเลิศสกุล
2. นางสาวสุพีพร  วรรณา
3. นางสาวเบญจมาศ  วิจิตรปัญญา
 
1. นางสาวกรรณิกา  ทองอาจ
2. นายคณวรา  สิละบุตร