สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลช่องลม จังหวัดกำแพงเพชร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กชายเกียรติชัย  บวบทอง
 
1. นางสาวศุภัคษร  เอี่ยมสะอาด
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 74 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  อุทัยวัฒน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  โพธิ์งาม
2. นางสาวสุวนันท์  ม่วงศรี
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  สังกา
 
1. นางสาวรัศมี  แมนไธสง
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 82 ทอง 13 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ขมสันเที๊ยะ
2. เด็กหญิงณัฎฐกมล  ศิริหนองหว้า
 
1. นางสาวกติรัตน์  ชาภูวงษ์
2. นางสาวดวงจุฬา  ขันสู้การ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เพ็งไข
2. เด็กหญิงเบญญาภา  แสนแก้ว
 
1. นางจำนงค์  วัฒนพงษ์
2. นายนาวี  คงอ้น
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 75.33 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เกษโสภา
2. เด็กหญิงปิยดา  บู่อ้น
3. เด็กหญิงภวิกา  ผึ้งเจริญ
 
1. นางวรรณพร  แก้วกาหลง
2. นางเอมอร  นาคเอี่ยม
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 47.33 เข้าร่วม 64 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กชายวรเมธ  มันพร้าว
 
1. นายจรณชัย  สังคง
 
8 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70.27 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงฐิติชญา  เกตุแย้ม
 
1. นางสาวกฤติยา  ศรีสมุทร
 
9 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 81 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภูมี
2. เด็กหญิงเอมมิกา  ยุระยาติ
 
1. นางสาวประไพศรี  โพธิ์ชื่น
2. นางวชิรญาณ์  ชัชวารย์
 
10 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลช่องลม 1. เด็กชายธนกฤษ  ดอนสินพูล
2. เด็กหญิงพรณิภา  อินเลี้ยง
3. เด็กชายสุภวัทน์  เจนจบ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อินเลี้ยง
2. นางสาวรัชดาภรณ์  สิงห์เรือง