สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 49 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงปาริยาพร  นิลสนธิ
 
1. นางสาวจิตราพร  ยอดโยม
2. นางสาวลลิตา   เหมืองแก้ว
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 84 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงนัชญานันท์  เวียงสุข
 
1. นางสาวจิตราพร  ยอดโยม
2. นางสาวพิราพร  อยู่สนิท
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 75 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงพุทธินาถ  มีสุข
 
1. นางสาวพิราพร  อยู่สนิท
2. นางสาวลลิตา  เหมืองแก้ว
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุญช่วย
2. เด็กหญิงกันยาพร  เผือกวงษ์
3. เด็กหญิงวาสนา  ห้วยไพจิตร
 
1. นางสาวนันนภัส  ทรัพย์ที่พึ่ง
2. นางภทรชนก  เรืองวงษ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กชายศุภกร  ตรีอินทอง
 
1. นายวัชรพงษ์   ประสานศิลป์
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 70.33 เงิน 24 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงธราวดี  คำพันธ์
 
1. นางน้ำผึ้ง  ชาวบล
2. นางสาววรัญญา  มั่นคง
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ทวีสุข
2. เด็กหญิงชัญชนก  เทียนพิมาย
 
1. นางฐิตาภรณ์  กัลปพฤกษ์
2. นางเกษศิรินทร์  ศักนิติจารุชัย
 
8 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงนภัชชา  ปานเพชร
2. เด็กชายพุฒิพัฒน์  ขอนทอง
 
1. นางสาวจรินทร์  เรืองอ่อง
2. นางสาวนภัสสร  จันทร์พุฒ
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลลานกระบือ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  หนองหลวง
2. เด็กชายธนธรณ์  พุดลา
3. เด็กชายพยพล  เรืองอ่อง
 
1. นางสาววิภาดา  คำสะอาด
2. นางสาวสมหญิง  หมีคุ้ม