สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหนองปลิง จังหวัดกำแพงเพชร

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงริเลียน  หลงฉิม
2. เด็กหญิงอรพินท์  ชัยหาร
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชาอินทร์
 
1. นางนกาญ  ลีจ้อย
2. นางสาวสิญาพัฒน์  ศรีวัน
 
2 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 -1 - โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง(ทำนองอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนนทวัฒน์   ครุฑแก้ว
2. เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  อึ้งตระกูล
3. เด็กหญิงสุภัทรา  พึ่งนรินทร์
 
1. นายพัฒนากร   ตั้งแต่ง
2. นางสาวสุนิษา   สดงาม