สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 64 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงแสงใส  นายเอ
 
1. นางพิชญา  ปัญญาเสน
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  บุญแผน
 
1. นางพิชญา  ปัญญาเสน
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 57 ชมเชย 41 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เตชะธิ
 
1. นางพิชญา  ปัญญาเสน
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายทินภัทร  อุ่นเมือง
2. เด็กชายออมสิน  ตาคม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวศิน  ชุ่มใจ
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงพอยนุ่ม  วงค์อิน
2. เด็กชายภูริวัฑฒ์  สุวรรณสุระ
 
1. นางสาวศรัณยา  อินบ้านแฝก
2. นางสาวศิริวรรณ  วงค์ศรี
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายณราการณ์  หลวงคำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำตา
 
1. นางสาววีณา  เอมพิณ
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 38 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายทวิภพ  ช่างสัก
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สุวรรณสุระ
3. เด็กหญิงอภิษฎา  บุญสารวัง
 
1. นางสาวปราณีต  พิมชาติ
2. นางรุ่งกาญจน์  วิมุกตาคม
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 22 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เตชะ
2. เด็กชายพงศ์ศุลี  แสงบุญเรือง
3. เด็กชายภูมิพิทักษ์  เนมหาวัน
 
1. นายจีรพงษ์  นวลอนงค์
2. นายดำเกิง  แก้วเมือง
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64.67 ทองแดง 26 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาพรรณ  ต๊ะใจ
 
1. นายบพิธ  ทิพย์ศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 71.33 เงิน 20 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  กิ่งแก้ว
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วงค์ศรี
2. นางสาวโสภา  แสงวิไล
 
11 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 62 ทองแดง 75 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงนิภาพร  คำฝั้นจันทร์
2. เด็กชายภูธฤทธิ์  อิ่นแก้ว
 
1. นางรวิพรรณ   แสนใจดี
2. นางสาวอรพรรณ  ปันทิพย์
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 78 เงิน 68 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวริษฐา  สืบชาติ
2. เด็กชายวุฒิชัย  ยุ้งต้น
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณงาม
2. นางสาวภาวิไล  ใจคำท้าว
 
13 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. เด็กชายกวินภพ  ไชยเพ็ชร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  อินต๊ะสี
3. เด็กชายโชคณรินทร์  ประดิษฐ์สุข
 
1. นางสาวพรทิพย์  วรรณงาม
2. นางรวิพรรณ  แสนใจดี
 
14 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 7 โรงเรียนวอแก้ววิทยา 1. นางสาววีณา  เอมพิณ