สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลสบปราบ จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 75 เงิน 26 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กชายปวเรศ  ลือชาโคตร
 
1. นางเจนจิรา  โนทะ
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 75 เงิน 18 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กหญิงกมลชนก  ชมภูไชยเกิด
 
1. นางสาวอรอุมา  กาดีวงศ์
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 61 ทองแดง 56 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปิงวงศ์
 
1. นางสาวอรอุมา  กาดีวงศ์
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กชาย ปิยังกูร  ช่วยจัตุรัส
2. เด็กหญิงพัชรพร  สิงห์เปา
 
1. นายศราวุฒิ  ปาเมืองมูล
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 77 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กชายพิสุทธิ์ศีล  ชมภูไชยเกิด
2. เด็กชายภูริศ  เรือนปานันท์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  กันธิยะ
 
6 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 37.67 เข้าร่วม 58 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กหญิงภัณฑิตา  เทพสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเสาวลักษณ์  อินมะโน
 
7 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 82.333 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กหญิงนภัสสร  นะศรี
2. เด็กหญิงบุญรักษา  ป้องแก้วน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  อุ่นแก้ว
2. นางอริสรา  อุดกันทา
 
8 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กหญิงกวินตา  ขัตติยะ
2. เด็กหญิงจิรฐา  สุดใจ
3. เด็กหญิงฐิติชญา  รินท้าว
4. เด็กชายธีรภัทร  วัฒนะ
5. เด็กหญิงนภัสสร  วิทยกิจ
6. เด็กชายนิพิฐพนธ์  ปานันท์
7. เด็กหญิงน้ำหวาน  มั่นศรี
8. เด็กชายภคพงศ์  หลวงคำ
9. เด็กชายรัชชานนท์  โพธิชัยยา
10. เด็กชายสุทธินันท์  คำสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจตุพร  อุ่นแก้ว
2. นางสาวนิชศริน  กันทา
3. นางสิริลาวัลย์  พรมมินทร์
4. นางอริสรา  อุดกันทา
 
9 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กชายจรกฤตย์  สุวรรณการ
2. เด็กหญิงธิติยาภรณ์  บุญพิทักษ์
3. เด็กชายวิสุทธิ์  โปทา
 
1. นางสาวนันทินีย์  มุขหริวัฒนานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลวรรณ  อุ่นปัญญา
 
10 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66.33 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล๑บ้านหล่าย 1. เด็กหญิงปณิตา  ปานันท์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วงศ์หลวง
3. เด็กหญิงศราวลี  อุดชัย
 
1. นางสาวประภัสสร  วงศ์ษา
2. นางอภิญญารัตน์  การัตน์