สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 77.666 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร 1. เด็กหญิงพัชริดา  ภูมิสถาน
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ปาระมี
 
1. นางสาวพรวิพา  สัญโญ
2. นางสาวพิมผกา  จันตะวงศ์
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 81 ทอง 52 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายคุณภัทร  ปันตา
2. เด็กหญิงอรกัญญา  คำอินทร์
 
1. นางสาวดวงใจ  แสนใจ
2. นางเทพอัปสร  ต้อนรับ
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร 1. เด็กชายนนทกร  ก๋องจินา
2. เด็กชายศตคุณ  อโนมา
3. เด็กหญิงอริญา  ถีนา
 
1. นางอมรรัตน์  ต๊ะวงศ์ษา
2. นางสาวเบญจมาส  แก้วคำมูล