สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงทิพย์รดา  วงค์สุตา
 
1. นางกัลยา  ลุผล
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 74.33 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงอพิริสา  กันทิพันธุ์
 
1. นางจามจุรี  หาดสาร
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1. เด็กชายปรีรวัชญ์  ตาเขียว
 
1. นางรัตนวรรณ  จอมสวรรค์
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  อุปศรี
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  โหรชิตร
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 28 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กหญิงแพรวา  นาคมอญ
 
1. นางมลิวรรณ  วงค์งาม
 
6 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 62.33 ทองแดง 65 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1. เด็กหญิงกชามาศ  วงค์หลวง
2. เด็กหญิงปณัฐญา  จิโน
 
1. นางสาวพรวิภา  สุวรรณวงศ์
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 1. เด็กชายกฤษดา  สุภาพ
2. เด็กชายสุพิณัฐ  สายปัน
 
1. นายชนทีฆา  พรหมมา
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เลาว้าง
2. เด็กหญิงธนพรพรรณ  กันทาวงค์
 
1. นายพุทธินันท์  พรมเสน
2. นางสุวรรณี  พรมเสน
 
9 ศิลปะ ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมีสุข
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เมืองเกิด
3. เด็กหญิงชลลดา  จารณะ
4. เด็กหญิงปรียารัตน์  ทศพงศ์เลิศสกุล
5. เด็กหญิงพชรพร  คำลือชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทาริน
7. เด็กหญิงวรรณษา  วงกาวี
8. เด็กหญิงวรากรณ์  อิ่นคำ
9. เด็กหญิงอังคณา  เชยจันทร์
 
1. นายนิธิภัทร  หอมกระทุ่ม
2. นางสาวมณฑิรา  วิราศรี
3. นายวุฒิกรณ์  ศรีหาตา
4. นายศรายุทธ  แก้วบาง
 
10 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  เกตุพรม
2. เด็กชายจิรเดช   ธรรมเสน
3. เด็กชายณัฎฐกรณ์   อินศรชัย
4. เด็กหญิงณัฐธิชา  ตะกรุดเก่า
5. เด็กชายบุญ  ทองสิริ
6. เด็กชายปิยชนน์  ฟูเต็มวงค์
7. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์   ทิพย์นวล
8. เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ
9. เด็กชายสิรวิชญ์   สมผดุง
10. เด็กหญิงเมิ๊ยะอ่อง  ซอต๊ะ
 
1. นางสาวดวงหทัย  โกฎสืบ
2. นางพิมพ์ใจ   ทองศรี
 
11 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 81 ทอง 15 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   มณีเชษฐา
2. นายซายปอย   แซ่เถิน
3. เด็กหญิงดลฤทัย  ชัยเรือง
4. เด็กหญิงนันธิดา  หลีแก้วเครือ
5. เด็กหญิงนีราพรรณ   เดชะบุญ
6. เด็กชายภคพล   หงษ์สิบสาม
7. เด็กชายภูวเนตร  ขันอ้าย
8. เด็กชายอนันทวุฒิ   ฟ้าคำตัน
 
1. นางสาวดวงหทัย  โกฏสืบ
2. นางพิมพ์ใจ   ทองศรี
 
12 ศิลปะ ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วมีสุข
2. เด็กหญิงกัณฐิกา  เมืองเกิด
3. เด็กหญิงชลลดา  จารณะ
4. เด็กหญิงปรียารัตน์  ทศพงศ์เลิศสกุล
5. เด็กหญิงพชรพร  คำลือชัย
6. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ทาริน
7. เด็กหญิงวรรณษา  วงกาวี
8. เด็กหญิงวรากรณ์  อิ่นคำ
9. เด็กหญิงอังคณา  เชยจันทร์
 
1. นายนิธิภัทร  หอมกระทุ่ม
2. นางสาวมณฑิรา  วิราศรี
3. นายวุฒิกรณ์  ศรีหาตา
4. นายศรายุทธ  แก้วบาง
 
13 ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงชนกภัทร์  รูปหุ่น
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กองเสาร์
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ยอดใบ
4. เด็กหญิงนลินนิภา  หล่ำแสง
5. เด็กชายนิชฌาณ  แบนมา
6. เด็กหญิงน้ำฝน  มณีสุข
7. เด็กหญิงพรทิวา  วงค์เทพ
8. เด็กหญิงฟ้าใส  ภูกาบเพชร
9. เด็กหญิงรุ่งนิภา  บัวหอม
10. เด็กหญิงวลดา  ธรรมลังกา
11. เด็กชายสุธีรเดช  ปาร์ค
12. เด็กชายอธิภัทร  ทิเลางาม
13. เด็กชายอนุวัฒน์  บุตรกระจ่าง
14. เด็กหญิงไอริษา  อยู่สบาย
 
1. นายนิธิภัทร  หอมกระทุ่ม
2. นางสาวมณฑิรา  วิราศรี
3. นายวุฒิกรณ์  ศรีหาตา
4. นายศรายุทธ  แก้วบาง
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1. เด็กชายชัชชัย  นาเสน
2. เด็กชายณัฐพงศ์  ผาทอง
3. เด็กหญิงโชษิตา  สิงห์ทอง
 
1. นางณุศรา  ธรรมญาต
 
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ปรางค์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐทิชา  แก้วมูลคำ
3. เด็กหญิงนันท์นพิน  เล็กรักชาติ
 
1. นางสาวสมพร  สุรินทร์กูล
 
16 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 1. เด็กหญิงกฤษติยา  ปิตตะหลก
 
1. นางมาลี  วรรณเลิศ
2. นายวรวุฒิ  ชัยศรี
 
17 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เมืองแป้น
 
1. นางสาวอัญชิสา  พันธ์ชัย
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กชายกฤษดา  โอชา
 
1. นายกัณธวุฒิ  ยอดศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงวรัญญา  รถทอง
 
1. นางสาวทิพย์มณฑา  กาวารีย์
 
20 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 41 เข้าร่วม 56 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 1. เด็กหญิงชญานุช  จัง
 
1. นางภัทรปภาท์  ภัทรพรวรโชติ
 
21 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 78.333 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กชายอานนท์  ปิงยศ
 
1. นางสาววิจิตรา  ไชยมะโน
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (Manual Control) ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1. เด็กชายกิตติพล  ธรรมขันธ์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ถังทอง
3. เด็กชายวัชรพล  เสียงดัง
 
1. นายสุรินทร์  จิตรกล้า
 
23 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 61.33 ทองแดง 19 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 1. นายโรจน์ฤทธิ์  โชครวย
 
1. นายโรจน์ฤทธิ์  โชครวย
 
24 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาไทย ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นางมลิวรรณ  วงค์งาม
 
 
25 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นางสาวภรพันธ์  หลักจริง
 
 
26 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นางนวรัตน์  อังศุภัค
 
 
27 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นางจรรยา  วงศ์ไชย
 
 
28 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดช่วงชั้น 84 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นางสาววิจิตรา  ไชยมะโน
 
 
29 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่กำหนดช่วงชั้น 70.67 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นายสถาพร  หาดสาร
 
 
30 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา ไม่กำหนดช่วงชั้น 70 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. นายนิมิต  เจียมตน
 
 
31 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 74.33 เงิน 6 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงนริศรา  แซ่ลี้
2. เด็กหญิงรัตณาภรณ์  แก่นแก้ว
3. เด็กหญิงอรินยา  ชูชัย
 
1. นางกัลยา  ลุผล
2. นางสาวสุภาณี  ปิมปะ
 
32 โครงงาน โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 82.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงกัชญพร  อุดแปง
2. เด็กหญิงธีรกานต์  สายเครือมอย
3. เด็กหญิงสิริยากร  ชัยมงคล
 
1. นางจามจุรี  หาดสาร
2. นายพงศพัทธ์  โพธิ
 
33 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 83.33 ทอง 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1. เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน
2. เด็กชายสืบสกุล  คำตัน
3. เด็กชายเทพพนม  ป้องขันธ์
 
1. นายวริทธ  วรรณวัตน์
2. นายสถาพร  ณ ลำพูน
 
34 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.667 ทองแดง 12 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สูตรเลข
2. เด็กชายธนากร  บุญสูง
3. เด็กหญิงภลดา  เอกวรินทร์
 
1. นางธีรนันท์  เฟื่องฟูกิจการ
2. นายพงศพัทธ์  โพธิ
 
35 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กชายกฤตวิทย์  มงคลอัญชลี
2. เด็กชายธีรยุทธ  กล้าแข็ง
3. เด็กชายภัทรดนัยย์   แต้มมาก
 
1. นายนคร  แก้วลังกา
2. นางนวรัตน์  อังศุภัค
 
36 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงมนัญชยา  เอี่ยมศิลา
2. เด็กหญิงศิริพร  แสงสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอโรชา  หล่ำแสง
 
1. นางสาวกนกพร  เมฆศิริ
2. นางสาวจันทภา  มีเสียง
 
37 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) 1. เด็กหญิงการะเกด  สายพานทอง
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เวียงลอ
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวระกต
 
1. นางเปมิกา  แก้วมา
 
38 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 72.333 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  อ้างอิง
2. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ศรีคำวัง
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  ปั้นประดิษฐ์
 
1. นางสาวลัดดาวรรณ  สานิชวรรณกุล
 
39 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 20 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  คำตาเทพ
2. เด็กชายวัชรากร  สุขะ
3. เด็กหญิงสุธาสินี  คำปะละ
 
1. นางศิริวัลย์  ธนาพุฒิกร
 
40 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 75.333 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) 1. เด็กหญิงพรรณิษา  พรหมเสริม
2. เด็กหญิงพิยดา  อินผูก
3. เด็กชายรักษ์ษิต  ประสม
 
1. นางสาวตีรนันท์  ลำขาว
 
41 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 73.67 เงิน 8 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค์อนุกูล) 1. เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง
2. เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ไชยชมภู
 
42 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81.667 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กชายกรรชัย  กล่อมสุวรรณ
2. เด็กหญิงณพมาศ  ขันนาแล
3. เด็กหญิงประไพภรณ์  ธรรมโน
 
1. นางอารีพรรณ  เครือกลางรงค์
 
43 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 56 ชมเชย 23 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 1. เด็กชายจิรวัฒน์  รักชาติ
2. เด็กชายภัทร์นรินทร์  ช่างสินค้า
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  มัชฌิโม
 
1. นางจิตราวดี  สละชุ่ม
2. นายมนตรี  ดีมั่น
 
44 โครงงาน โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 ชมเชย 14 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กชายกฤษดา  ม่วงคำ
2. เด็กหญิงธัญณภัทร  สุวรรณญาณะ
3. เด็กหญิงธันยพร  พวงเงิน
 
1. นางสาวคณิศร  ธรรมชัย
 
45 โครงงาน โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) 1. เด็กชายนภดล  สายสี
2. เด็กชายปรัตถกร  สมศิริ
3. เด็กชายภูมิพิภัทร  ทองดีโลก
 
1. นายชนทีฆา  พรหมมา
 
46 โครงงาน โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 7 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พึ่งอินต๊ะ
2. เด็กชายรพีภัทร  มูลผึ้ง
3. เด็กชายเจษฎาพร   โคตรศรีเมือง
 
1. นายกรัณกร  ใหญ่วงศ์