สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 80 ทอง 14 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงธัญพิชชา   วางโต
 
1. นายจตุพล  นามเมือง
2. นางสาวอังสุมารินทร์  รูปงาม
 
2 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 87 ทอง 5 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงนันทชา   ดีนาน
 
1. นายศักดิ์กรินทร์   จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร  ทองใบ
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงอวิกา   ต่อสนิท
 
1. นายศักดิ์กรินทร์   จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร  ทองใบ
 
4 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณีรนุช   ปากหวาน
2. เด็กหญิงบุญรักษา   ศิริกำเนิด
 
1. นายอินทร  เหลี่ยมตระกูล
2. นางสาวอโณทัย   เมล์ทาง
 
5 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.33 เงิน 49 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายกันต์ธนา  กระทาง
2. เด็กหญิงดวงกมล   เรือลา
 
1. นายอินทร  เหลี่ยมตระกูล
2. นางสาวอโณทัย   เมล์ทาง
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 69 ทองแดง 19 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีสะอาด
2. เด็กชายวิเชียร  รัตนวงค์
3. เด็กชายอธิราช   บัวเกตุ
 
1. นายปักษา  วิชาดี
2. นายสังเวียน  คำเปล
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายกรวิชญ์  วงศ์สาสาย
2. เด็กชายณิชคุณ   นาคม
3. เด็กหญิงปนัสยา   ด้วงทรง
 
1. นายศักดิ์กรินทร์   จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร  ทองใบ
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงธัญรดา   มีกระจิต
2. เด็กชายพรทิพา   แรงจริง
3. เด็กหญิงรัตติกาล  มีกระจิต
 
1. นายศักดิ์กรินทร์   จันทร์บูรณ์
2. นางสุภาพร  ทองใบ
 
9 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 57.33 ชมเชย 42 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณัฐกมล   ลักษณา
 
1. นางสาวจันทนิภา   ใจบุญ
2. นางสาวเจนจิรา  ์ศิริจันทร์
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 81.33 ทอง 10 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ฤทธิวงค์
 
1. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2. นางสาวมยุรี  สะสาง
 
11 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 62 ทองแดง 75 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณฐมณ  สุดหอม
2. เด็กหญิงพรนับพัน   จันทิมา
 
1. นางฤทัย  วางโต
2. นางสาวอโณทัย   เมล์ทาง
 
12 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 83 ทอง 4 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังใหม่ 1. เด็กหญิงบุษกร  ศิริ
2. เด็กชายวิชญ์พล  กอบศิลป์
 
1. นางดารณี  นาละออง
2. นางยุพิน  สามสี
 
13 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงจิรัชญา   จะมี
2. เด็กชายประกายวิทย์  กลิ่นซ้อน
 
1. นางลำดวน  กลิ่นซ้อน
2. นางสาวสุจิตรา  สีคำวัง
 
14 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 78.35 เงิน 4 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลร่องเคาะ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ใจเบี้ย
2. เด็กชายชยกฤต  พรมบุตร
3. เด็กชายณัฐธัญ  มุ่งเมิน
4. เด็กชายถิรวิทย์  อาจใจ
5. เด็กหญิงพรนภา  มีเล้
6. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไกรจันทร์
7. เด็กชายพีรวิชญ์  แต้มเก่า
8. เด็กชายภูริช  คงธนพงศ์เดชา
9. เด็กหญิงสุกัญญา  คนมั่ง
10. เด็กหญิงฮานา  หาคุ้มคลัง
 
1. นางละอองดาว  ศิริมงคล
2. นางศศิธร  เมินมุง
 
15 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายกนกพล   สมคิด
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ปองดอง
3. เด็กชายชีวานนท์  แดนครอง
4. เด็กชายธนกฤต  แก้วประภา
5. เด็กชายนพคุณ   จันพื้น
6. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ประภัสรางค์
7. เด็กชายภัทราวุธ   เที่ยงสอ้าง
8. เด็กหญิงศิริวิภา   ทันทิมา
9. เด็กหญิงสกุลนา   ม่วงคุ
10. เด็กหญิงอิสริยา  วางฐาน
 
1. นางสาวขนิษฐา  อ้วนใหญ่
2. นายคนามาส   อวดห้าว
3. นางน้อย  กัดทาง
4. นางสายชล   สมศักดิ์
 
16 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายคุณานนท์   เชื้อคำซาว
2. เด็กชายปริญญ์  เก็นตุมัก
3. เด็กหญิงเกวลิน   เรืองพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  อ้วนใหญ่
2. นางสาวอโณทัย   เมล์ทาง
 
17 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย -1 - โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กชายพฤฒินันท์  ท้าวไชยมูล
2. เด็กหญิงพิชญธิดา   ทามัน
3. เด็กหญิงสุชัญญา   ทวีนันท์
 
1. นางสายชล   สมศักดิ์
2. นางสาวอโณทัย   เมล์ทาง
 
18 โครงงาน โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81.33 ทอง 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงธิวารัตน์   เบียผะ
2. เด็กหญิงวิลาสินี  เชื้อกาวิน
3. เด็กหญิงศิริพร   เกษศิริ
 
1. นางสาวจันทนิภา  ใจบุญ
2. นางวิจิตรา   ฤาชา
 
19 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงชนัฐปภา  ปองดอง
2. เด็กหญิงญาณิศา   ไวที
3. เด็กหญิงลักษิกา  วางโต
 
1. นายจตุพล  นามเมือง
2. นางสาวอังสุมารินทร์  รูปงาม
 
20 โครงงาน โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 70 เงิน 19 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงทิพย์มณี   แนบพุดชา
2. เด็กหญิงปนัดดา  รัตนวิจิตรสกุล
3. เด็กชายพีรภาส  ซองเงิน
 
1. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2. นางธัญภัส  อรุณรัตน์
 
21 โครงงาน โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 73 เงิน 6 โรงเรียนบ้านแม่สง 1. เด็กหญิงทักษอร  อ้วนใหญ่
2. เด็กหญิงพีรดา  แสนมั่งมูล
3. เด็กหญิงรัชนี  สติปัญญา
 
1. นางดวงใจ  ดีพัฒนกุล
2. นางสาวมยุรี  สะสาง
 
22 โครงงาน โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 74 เงิน 7 โรงเรียนบ้านห้วยก้อด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   อ๊อดเดช
2. เด็กหญิงธนวรรณ  มุ่งตรง
3. เด็กหญิงปิยธิดา   เจ้าเล่ห์ดี
 
1. นางนงนุช  วงษ์ปาน
2. นางสาวเจนจิรา  ศิริจันทร์