สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายณัฐชนนท์  แร่มี
2. เด็กหญิงวรกมล  ประมาณ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วันบุญเรือง
2. นางสาวณัฐฑิยาพร  ตุ้ยพรม
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 76 เงิน 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงญาณินท์  อินปัญโญ
2. เด็กชายโภควิน  เทศกาล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวรรณ  เนตร์สีเงิน
2. นางน้ำผึ้ง  ไชยอักษร
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกฤติมุข  ดีจิตร
2. เด็กชายปกป้อง  เตชะมานิต
 
1. นางสมร  พุ่มจันทร์
2. นางโสภา  วงค์เปี้ย
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกรรวี  พุธศิริ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ทายะรินทร์
3. เด็กหญิงกุลจิรา  ทายะรินทร์
4. เด็กหญิงณัฐชนก  บุญรักษ์
5. เด็กชายธนดล  ทองสุข
6. เด็กหญิงปุณยานุช  อินน้อย
7. เด็กชายพงศกร  ฉิมงาม
8. เด็กหญิงภูริษา  นาคประสาท
9. เด็กชายวุฒิภัทร  ท้าวคำลือ
10. เด็กชายสุวสันต์  บุญลือ
 
1. นางกิ่งดาว  ใหม่กิ่ม
2. นายทรงพล  รัตนเพ็ญ
3. นางธิติพร  สายธารวณาวาส
4. นางธีรดา  เมืองใจมา
 
5 อนุบาล1-3 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงกนกพร  ทองพิมพ์
2. เด็กหญิงญาณิสร  สนแก้ว
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์แสน
4. เด็กหญิงธนัชชา  อินทะนา
5. เด็กหญิงนลินนิภา  วรรณเลิศ
6. เด็กหญิงนันท์นภัส  ห้าวปินคำ
7. เด็กหญิงพรกนก  ศรีสืบ
8. เด็กหญิงรัฐชติกานต์  ขวัญกิจศักดา
9. เด็กหญิงสุชาพิชญ์  วรรณแก้ว
10. เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์กาไชย
 
1. นางสาวคริษฐา  เสมอเชื้อ
2. นางทิตนาภา  ศรีสืบ
3. นางปุณณ์ณิษา  ยะสืบ
4. นางเอมอร  ทัตธิกุล
 
6 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 68 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ 1. เด็กหญิงณิชชาณันท์  จันที
2. เด็กหญิงนิชกานต์  มะลิผล
3. เด็กชายปญณต  อนุพันธิกุล
 
1. นางรัตนมณี  ฟูคำ
2. นางสาวิตรี  เตชะมานิต
 
7 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 85 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายณัฐกฤต  วงศ์แก้วเขียว
2. เด็กหญิงทัตพิชา  อินต๊ะพันธ์
3. เด็กชายเตชินพ์  บุญเจริญ
 
1. นางรสสุคนธ์   กันทิยะ
2. นางสาววาสนา  ตาสืบ
 
8 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายกฤษณภูมินทร์  ตั๋นตุ้ย
2. เด็กหญิงกวินทิพย์  เฮงสิมมาเคารพ
3. เด็กหญิงกัญญาพร  วัฒนชัย
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  สีแปงวงค์
5. เด็กชายปณพัฒน์  ถาวร
6. เด็กหญิงพิชามญชุ์  กะทาระ
7. เด็กหญิงวรัญณัฏฐ์  ชนินทรานุกูล
8. เด็กหญิงอรพินท์  สมแจ้ง
9. เด็กหญิงเบญญาพร  แก้วชัยวงศ์
10. เด็กหญิงเมธิญา  สีโห้มี
 
1. นางสาวดวงฤทัย  คำปิงยศ
2. นางสาวพรพรรณ  ธัญหล้า
3. นางรุ่งอรุณ  ปุกคะ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรินทร์  อบแก้ว
 
9 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 68.67 ทองแดง 9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่เมาะ 1. นางสาวณภัธรารัชช์  รัตนสุวรรณปัจ
 
 
10 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 76.67 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. นางนัชญ์พัสวี  กาใน
 
 
11 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 70 เงิน 5 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ 1. เด็กชายนพพริษฐ์  วงศ์แก้วมูล
2. เด็กชายพุฒิภัทร  กันทะเขียว
3. เด็กหญิงสุภัสรา  สีดาสาร
 
1. นางรสิตา  ยารังษี
2. นางวณิชชา  ประมาณ