สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 71 เงิน 51 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กชายวรรธนันท์   วางฐาน
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ทิพย์พรม
 
1. นางจันทร์แรม  สุวรรณกนิษฐ์
2. นายพิพัฒน์ชัย  เซ็นทองหลาง
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 71.33 เงิน 63 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กหญิงขวัญข้าว   เชื้อปิง
2. เด็กชายณัฐพัชร์    ภาสุรินทร์
 
1. นางจันทร์แรม  สุวรรณกนิษฐ์
2. นายพงษ์พัฒน์  ตันโย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65.33 ทองแดง 22 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กหญิงพิมพ์พจี   ปงลังศรี
 
1. นางนวรัตน์  สนมฉ่ำ
2. นายพงษ์พัฒน์  ตันโย
 
4 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กชายพัสกร  ธรรมสอน
2. เด็กหญิงระมิงค์ธารา  เขื่อนไชยวงค์
 
1. นางทรรศทรวง  พรมคำ
2. นางปรางวิไล  ไชยชุมภู
 
5 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 83 ทอง 44 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กชายกิตติกวิน  สามาอาพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงศ์ปันเมา
 
1. นางมะลิ  สายอินต๊ะ
2. นางเสาวณีย์  ปงลังศรี
 
6 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กชายจารุกร  สายวงศ์เปี้ย
2. เด็กชายพีระพัฒน์  สายจันทร์
3. เด็กหญิงโชติยา  เครือจักร์
 
1. นางทรรศทรวง  พรมคำ
2. นางสาวิตรี  มาปัน
 
7 โครงงาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 53.66 ชมเชย 38 โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1. เด็กชายพีรพัฒน์   สายมณีวรรณ
2. เด็กหญิงศศิภา   สมการ
3. เด็กหญิงเบญญาภา   นิติกรณ์
 
1. นางกันตพัฒน์  สานอินทร์จักร
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีราภรณ์  ตุ้ยเต็มวงศ์