สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 61 ทองแดง 78 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1. เด็กชายธนโชติ  ฟูเต็มวงค์
2. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  พิทยาแก่นนิล
 
1. นางสุมาณี  วงค์ชมภู
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1. เด็กชายภาคิน  จอมอินท์ตา
2. เด็กหญิงวาริชพรรธน์  ท้าวบุญเรือง
 
1. นางสาวโชติรส  ฟังอารมณ์
 
3 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 75.32 เงิน 19 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1. เด็กชายณัฐภูมิ  หน่ออวย
2. เด็กหญิงปรางสิรินทร์  สบายจิตต์
3. เด็กหญิงปาณิสรา  หล้าทุม
4. เด็กหญิงพัชราภา  ทามา
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  โชติจรุง
6. เด็กชายพัฒกร  ศรีสุข
7. เด็กชายยุทธนา  มูลใจยา
8. เด็กหญิงลภัสธรณ์  ขาเหล็ก
9. เด็กชายวัตรเทพ  ปินชัย
10. เด็กชายสิทธิโชค  หน่อคำ
 
1. นางสาวพิมพ์อัปสร  สารเงิน
2. นางสาวสุวิมล  ธรรมใจกูล
 
4 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.67 ทองแดง 13 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับหมาก​ 1. นางสมควร  เป็งแสนฟู
 
 
5 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 65 ทองแดง 18 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1. นางสาวศิริพร  ตาคำอ้าย
 
 
6 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 40 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบนาค
2. เด็กชายรัชชานนท์  เครือไชย
3. เด็กหญิงแอนเจลล่า  คานด์จี
 
1. นางช้องนาง  เทพศิริ
2. นางสาววีรยา  โท๊ะลาบุตร