สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง จังหวัดลำปาง

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 76.666 เงิน 29 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1. เด็กชายนราวิชญ์  ถนัดงาน
2. เด็กหญิงศตพร  บุญมี
 
1. นางสาวพิมพ์พิศา  พิชญาโสภณ
2. นางยุพิน  จันทร์กลิ่นหอม
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิ่งเกตุ
2. เด็กชายอภิรักษ์  พิมลพัฒนกุล
 
1. นางสาวนิศามณี  กล้องยา
2. นางสายหยุด  คำมาเร็ว
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 81 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1. เด็กชายกฤติพงศ์  เมธาสิริสกุล
2. เด็กหญิงกฤษณา  มูลชะนะ
3. เด็กหญิงนภัสสร  ฟองแก้ว
 
1. นางศิริพร  บุญสุข
2. นางสายหยุด  คำมาเร็ว
 
4 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 73 เงิน 6 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  แซ่ฟ่าน
2. เด็กหญิงกุลณัฏฐ์  กาจู
3. เด็กชายชาญณรงค์  สาลีบุตร
4. เด็กชายนัทธพงศ์  ยิ้มเพชร
5. เด็กชายบุญภูมินทร์  ทองทิพย์
6. เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวรรณโน
7. เด็กหญิงพัชรีพร  คำตั๋น
8. เด็กหญิงวิลาสิรินทร์  อินต๊ะจักร
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ใจบุญ
10. เด็กหญิงเรยา  แซ่เติ๋น
 
1. นางสาวชมัยพร  เรือนสังข์
2. นางสาวนิศามณี  กล้องยา
3. นางสาวพิมพ์พิศา  พิชญาโสภณ
4. นางยุพิน  จันทร์กลิ่นหอม