สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 72 เงิน 30 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กหญิงอธิชา  นันตา
 
1. นางสาวนิตยา  นันต๊ะจันทร์
2. นางสาวพรพิมล  ศรีวิชัยผัด
 
2 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 70.67 เงิน 11 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวนภัสษา  แปทู
 
1. นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
 
3 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 48 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ขนาดนิด
 
1. นางสาวสายฝน  ทองหลอม
 
4 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  พรมมูล
 
1. นางสาวพิมผกา  ปงรังษี
2. นางเสาวณีย์  สุบิน
 
5 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดา  เมืองตาแก้ว
 
1. นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
 
6 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 18 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
 
1. นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
 
7 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 74.67 เงิน 29 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กหญิงจรินทร์พร  วังเขียว
2. เด็กหญิงสวิชญา  สีละศรชัย
 
1. นายดนุพล  ตุ่นเต่ย
 
8 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74.66 เงิน 44 โรงเรียนบ้านป่าแป๋ 1. เด็กชายประกาศิต  เอกดำรงศักดิ์
2. เด็กหญิงพรพรรษา  ซุซ่า
 
1. นางสาวพิมผกา  ปงรังษี
2. นางเสาวณีย์  สุบิน
 
9 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกา  ชูทรัพย์เจริญ
2. นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
10 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กชายนพดล  ปัญญาวงศ์
2. เด็กชายพลภัทร  อุสาน์ใจ
3. เด็กชายเฉลิมชนม์  เลิศสุพรรณ
 
1. นายภาดล  อุสาน์ใจ
 
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุพงศ์  เชียงนา
2. เด็กชายศุภชัย  หมูธิ
3. เด็กชายโชคอนันต์  ผ่องปัญญา
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวภัทธีรา  ยศใจสุรินทร์
2. นางสาวอลิษา  อุดแก้ว
3. นายโสภณร์  ตูมจา
 
1. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
 
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กชายธนภัทร  โชคปฏิพันธุ์
 
1. นายสุเมธ  พรหมซาว
 
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 16 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายสหัสชัย  ปาละ
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
15 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 70 เงิน 14 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ตุ้ยแพร่
 
1. นายธีรเดช  ชัยสมภาร
 
16 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 16 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กหญิงชนิดาภา  วรรณภิระ
 
1. นางสาวจันทนา  ปูทอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 51.667 ชมเชย 34 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงอรอุมา  เรือนคำ
 
1. นางศศิพร  บุญจูบุตร
 
18 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวมณทิรา  ตาธิยะ
 
1. นางปวีณา  แก้วมูล
 
19 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กหญิงณัฐภัทร  ลุงจ่อ
2. เด็กชายวัชระโรจน์  บุญสุทธิ์
 
1. นางสาวพิมพาพร  วรรณยศ
 
20 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 76 เงิน 79 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กชายธิติวัฒน์  ทิศหล้า
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรพร  หาญยุทธ
 
1. นางสาวแสงทิพย์  จาชัย
 
21 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านป่าป๋วย 1. เด็กชายกฤตภาส  ธรรมสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐภัทร  ลุงจ่อ
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  จินามา
 
1. นางสาวอัณณ์ญาดา  เลิศฤทธิ์ปัญญกุล