สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทากาศ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 65.333 ทองแดง 49 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 1. เด็กหญิงพิมพ์นลิน  ยืนยั่ง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใหม่ตั้ง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  แก้วด่านกลาง
2. นางประไพ  กาศมะคำ
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทากาศ 1. เด็กชายจุลจักร  หม่องปิง
2. เด็กหญิงนรวรา  มาตุทานิเวศน์
 
1. นางสาวนงคราญ  ปุดพรมกาศ
2. นางบุญส่ง  อินต๊ะกาศ
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 71 เงิน 85 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 1. เด็กชายวรภัทร  ริยะกาศ
2. เด็กหญิงอริษรา  ปัญญาพฤกษ์
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อุตมะโน
2. นางสาวอัมพิกา  สิทธิรักษ์
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทากาศ 1. เด็กหญิงจารุพิชญา  ศรีศฤงคาร
2. เด็กชายณัฐฏพงศ์  มากาศ
3. เด็กหญิงสุธารัตน์   ชื่นกาศ
 
1. นางพัชรินทร์  ใจกาศ
2. นางสาวโศภิต  ปุกปิงกาศ