สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1. เด็กหญิงกัญญ์พิชญา   คำมามูล
2. เด็กชายอนุพงษ์  ปาลี
 
1. นางสาวปราณี   น้อยหมอ
2. นางสาวอนุสรา   ปาลี
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 74 เงิน 10 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปาลี
2. เด็กชายชื่นชีวิน  สุภาวงศ์
 
1. นางนวลจันทร์  ชัยพนัส
2. นางสาวสุพรรษา  อิกำเหนิด
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 85 ทอง 33 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1. เด็กชายณัฐพล  ปาลี
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ใจน้อย
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เลิศเกียรติบัณฑิต
2. นางสาวอนุสรา  ปาลี
 
4 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  ทองเหลือง
2. เด็กชายชนษ์ปกรณ์  พงษ์กลาง
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาลี
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  นันต๊ะแก้ว
5. เด็กหญิงพรีมชฎา  ริมแจ่ม
6. เด็กหญิงพัชรีวรรณ  กันทะอินทร์
7. เด็กชายรัชชานนท์   สุยะใหญ่
8. เด็กชายสุรดิษฐ์  ปาลี
9. เด็กชายอนุพงษ์  ปาลี
10. เด็กหญิงอรจิรา  ไชยวรรณ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  เลิศเกียรติบัณฑิต
2. นางสาวรฐพร  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวสาวิตรี  กับเป็ง
4. นางสาวอนุสรา   ปาลี
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1. เด็กชายณเวลา  สิทธิชายงาม
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  จันต๊ะตึง
3. เด็กหญิงสุขศรรณ์  ประทรวงศุกดิ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ปาลี
2. นางนิตยา  กุลแดง
 
6 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ปินไชย
2. เด็กชายมนพัทธ์  สิริบาล
3. เด็กหญิงสุพิชชา  พิสิฐธกร
 
1. นางสาวปราณี  น้อยหมอ
2. นางสาวสาวิตี  กับเป็ง