สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 64.333 ทองแดง 56 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกวินทิตย์  ดวงแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  ธรรมใจ
 
1. นายนัฐพงษ์  ใจปวน
2. นางสาวสายทิพย์  สิงหนาท
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 1 เข้าร่วม 31 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู 1. เด็กชายก้องภพ  มีชัยบริบูรณ์
2. เด็กหญิงนุชสรา  เอี่ยมอรชุน
 
1. นางสาวพัลลภา  ตุ่นวงค์
2. นางเมษยา  ผานามรุ่งโรจน์
 
3 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  บุญทอง
2. เด็กหญิงปรางค์วริน  อินต๊ะนนท์
 
1. นางสาวธนกร  สมบุญตัน
2. นางสาวปฐมา  ศิลปชัย
 
4 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก -1 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำดิบชมภู 1. เด็กหญิงวรรณพร  ผานามมงคล
2. เด็กชายศุภกฤษ  ผ่องพินิจศรี
3. เด็กชายสิรดนัย  รำไพวนา
 
1. นางสาวภัณฑิลา  ชจรบุญเจริญ
2. นางเกษราภรณ์  อาปามัง
 
5 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 78 เงิน 13 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ 1. เด็กชายธีรัช  ผัดสะโล
2. เด็กชายพิชญุตม์  ทาปัญญา
3. เด็กหญิงศิลาพร  บานเย็น
 
1. นางวิไลภรณ์  บัวละคร
2. นางอรัญญา  กันทะมาดา
 
6 อนุบาล1-3 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย 76.33 เงิน 5 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ 1. เด็กหญิงกรรนิกา   ตาน้อย
2. เด็กหญิงนภาวดี  โภคจิรากุล
3. เด็กหญิงนิกข์นิภา  ขันญานะ
4. เด็กหญิงนีรัมพร  สีขาวผ่องนวล
5. เด็กหญิงปิ่นนภา  อุดมา
6. เด็กหญิงปิ่นมนัส  สิทธิจันทร์
7. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ต๊ะลิสังวาลย์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  อาจคำไพร
9. เด็กชายอภิวิชญ์  วันดี
10. เด็กหญิงโมนิก้า  หมื่นแสน สเตลล์
 
1. นางสาวกมลรส  อุดเป็ง
2. นางสาวพรทิพย์  ฟั่่นสาย
3. นางพรพิมล  เตจ๊ะศรี
4. นางสาวอรพินท์  ไชยพรม
 
7 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย 58.67 ชมเชย 20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ 1. นายวีระพันธ์  ปรัชญาสิริมงคล
 
 
8 โครงงาน โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยมาลี
2. เด็กหญิงพชิรา  ปัญญาเหล็ก
3. เด็กชายภูภูมิ  บุญทอง
 
1. นางปุญชรัสมิ์  วันดี
2. นางสุดาพร  จันตาทะ